Inlägg publicerade under kategorin BDSM-domen

Av shedlight - 22 februari 2013 12:42

I en rättegång i Attunda tingsrätt fälls fem unga män för misshandeln av en 17årig pojke på en internatskola.

De hade utövat ett sadistisk våld mot pojken. Bra att de blev fällda.


I artikeln står följande med citat från domen:


Rätten konstaterar att de äldre eleverna utövat våld mot 17-åringen. Att brottet ändå inte ses som grovt av rätten beror på att ”våldet relativt sett inte var så kraftigt och att skadorna var förhållandevis snabbt övergående”.

När straffet bestämdes tog rätten hänsyn till de åtalades låga ålder vid tiden för brotten.


Han/ åklagaren/ hoppas att domen har en ”avskräckande effekt” för eleverna på internatskolor.


 Inte heller går den med på att 17-åringen samtyckt till det våld som utövats.


I september 2011 kom en liknande dom. Inlägg här.


Fast då friades den mycket äldre mannen som var över 30 år.

Då tog man alltså noll  hänsyn till att mannen inte hade en låg ålder.

Man tog inte heller hänsyn till offrets låga ålder, faktiskt ännu lägre än brottsoffret i detta fallet.

Man tog inte heller hänsyn till att flickan vittnade om hur dåligt hon mådde och att det var maktutövande.

Man trodde det var frivilligt - att hon samtyckt.


Det var sadism - men en annan sorts sadism, den som riktas mot kvinnor och flickor.

Då gällde mannens version av samtycke.


Så:  -hade dessa elever blivit friade om det förts in en sexualsadistiskt aspekt?


Hade dessa elever blivit friade om offret varit  en 17 årig flicka och våldet varit med piskor och burar?

Hade hon då samtyckt?Och.

Varför träder inte torskDN fram och ondgör sig över den friande domen nu i Attunda TR?

Kallar det för maskulinistiskt nederlag?

Så som man kallade rätten att sadistiskt plåga en 16 årig flicka för en feministisk seger?


Vårt samhälle har inte gjort upp med synen på vad som är misshandel och misshandel.


Samma våld som riktas mot kvinnor som en global företeelse riktas också  mot kvinnor i sexualiteten, men då är det legitimerat för är det porrvärldens osynliga tabu som träder in. Då får domare och journalister en mental härdsmälta - alltför oftast. Nu lär t o m AB (anorexiabladet ) ut  hur man "ska krydda" sexlivet, dvs hur man ska slå, binda och förnedra kvinnan.

Sadism är sadism oavsett kön. Oavsett hur man döljer det i upphottade bokstavsbeteckningar.


ANNONS
Av shedlight - 1 april 2012 11:11

I GP skriver åklagare Thomas Ahlstrand en debattartikel där han pekar på en utveckling som skett i domstolarna under senare år.


I fyra punkter visar Ahlstrand vad som har hänt.


Fyra idéer ligger bakom

Det beror på fyra idéer som, utan lagstiftning eller egentlig debatt, fått fotfäste bland inflytelserika jurister.

 

-Den första idén är tanken att domstolarna ska inte söka sanningen, bara det som är bevisat. En i sig sund tanke som till överdrift leder till idén om rättegångar som spel, som tävlingar, som teater.

 

-Den andra tanken, som är en överdriven misstolkning av en princip från Europadomstolen för mänskliga rättigheter, är att det spelar ingen roll vad den misstänkte säger, om han ljuger eller ljugit, eller bara tigit sig i genom en polisutredning och rättegång; det är vad han säger sista gången, i rättegången när han vet vad alla andra har sagt och känner till all bevisning som finns, som räknas.

 

-Den tredje tanken är att det spelar ingen roll hur många bevis för en misstänkts skuld som finns; de får inte vägas samman till ett helt.

 

-Den fjärde idén är att åklagaren inte bara har bevisbördan för vad som hänt i yttre mening, utan även vad som hänt inne i den misstänkte personens huvud.Meningen allra först är intressant och avgörande för vad som tas upp i de fyra punkterna


"Det beror på fyra idéer som, utan lagstiftning eller egentlig debatt, fått fotfäste bland inflytelserika jurister"


Det här visar på  den juridiska drift som pågår, som man ständigt måste uppmärksamma.

En juridisk drift är alltså att en lagtext under årens gång kommer att, utan att texten ändras, få en annan innebörd än den ursprungligen skulle ha. Eller att domstolar väljer att tolka lagen på ett annat sätt än vad som var tänkt, som vid införandet av kvinnofridslagstiftningen, inlägg  om hur domstolar hanterar denna lag här.  ( Jämför uttrycket  genetisk drift, alltså en slumpmässig förstärkning av vissa egenskaper.)


Den här juridiska driften sker utan att det kommer upp till allmän kännedom, det bara sker i  "väggarna."

Domare låter sig påverkas av en sorts allmän inställning kollegor emellan utan att ta ställning själva till om det är rätt eller inte.

Det är i sådana här lägen det är oerhört viktigt att inte ha för konforma grupper.

Ju mer lik en grupp är i desto större risk att sådant här händer.


Finns  det dessutom en egen värdering som understödjer denna drift, så är det desto enklare att falla för den.


Flera uppmärksammade domar den senaste tiden har varit tydligt påverkade av både värderingar och en sorts överdriven nit - som en utgångspunkt - att fria den åtalade.


Ett exempel på det är en  dom som kom ifrån Hovrätten över Skåne och Blekinge förra veckan, som  friade en man som fällts i tingsrätten för bl a barnvåldtäkt.

Vad skrev då HR? Här följer  fem utav de argumentationer och slutsatser som HR skriver i sin dom och reflektioner över dessa.


1.

HR skriver att barnen inte reagerat på det sätt som   barn som utsätts för övergrepp ska.


Samtidigt kan konstateras att de uppgifter hon

sammantaget lämnat om denna händelse inte innebär att de sexuella handlingarna har

beskrivits särskilt detaljerat. Hon har inte heller berättat om några egna reaktioner eller

intryck som gör att berättelsen i det hänseendet kan beskrivas som särskilt levande.


Däremot saknas även här i stor utsträckning detaljer om de sexuella handlingarna, både vad gäller hur dessa gått till och inte   minst hur målsägande A upplevt saken av dem har heller, enligt vad som framkommit, visat några känslomässiga reaktioner inför …/


Barnen beter sig uppenbarligen inte som domarna har förväntat sig och då är det barnen som ska anpassa sig till det och inte tvärtom.

 

 2.

HR anser också att barnet /en haft en avsikt att avsluta sin mammans förhållande med den misstänkte mannen och att det

varit ett skäl till att de hittat på.


Målsägandena förefaller inte ha varit nöjda med att

deras moder valt att fortsätta förhållandet med honom, t.ex när han kom tillbaka från

behandlingen.


Med detta vill HR alltså tala om att barnen skulle varit både beräknande och planerande nog att kunna

använda ”våldtäktsvapnet” i sina planer. Med andra ord att deras berättelse skulle tyda på en förslagenhet snarare än att de utsatts för övergrepp.


3.

HR skriver vidare att det är negativt att  flickorna talat med varandra och med kamrater om det inträffade.


Värdet av detta hade emellertid varit större

om det hade rört sig om två målsägande som inte hade talat med varandra och även i

övrigt kunde anses vara oberoende av varandra. I detta fall framgår det av målsägandenas

berättelser att de två hade talat med varandra och det redan innan målsägande B

talade med sin mamma


Barnen är syskon och - barn. Skulle de inte få tala med varandra? Hur verklighetsförankrat är HR:s resonemang här egentligen?

Ska det ligga barn i fatet att de är syskon? Tydligen anser  domarna i HR det.


4.

HR skriver vidare:


 I förevarande mål finns det ingen händelse som någon av de två målsägandena har

kunnat ange någon mer exakt tidpunkt för. ………. Detta är således ett exempel där en mer exakt tidsangivelse

hade gjort det möjligt att kontrollera uppgifternas riktighet gentemot yttre förhållanden.


Barn har andra tidsperspektiv, det verkar HR  inte ägna en tanke åt. Det är knappast något ovanligt att barn har svårt att ange exakt när övergrepp sker.  Ska inte en domstol  ha bättre kunskap  än så  när det gäller övergrepp på barn?


5.

Dessutom ägnar sig HR åt ett upphävande av trovärdigheten hos detta syskonpar genom att en annan flicka i

deras närhet verkar ha hittat på övergrepp, enligt HR.


Efter kontroll gjorde åklagaren bedömningen

att målsägande C:s uppgifter inte kunde stämma och att hennes påståenden om

sexuella övergrepp således inte var riktiga. Detta innebär givetvis inte att även målsägande

A och B behöver ha lämnat oriktiga uppgifter. Däremot innebär det att en person

– som särskilt målsägande A känner väl, som är ungefär jämnårig med målsägande A

och B och som de uppenbarligen har diskuterat sexuella övergrepp med – har varit

kapabel att lämnat oriktiga påståenden om sexuella övergrepp.


Längre fram i domen i domskälen återkommer detta:


Vid bedömningen av om de enskilda uppgifterna är korrekta måste vägas in att en någorlunda jämnårig bekant till dem,

som de umgåtts och samtalat med, har lämnat uppgifter om sexuella övergrepp som vid en närmare granskning

visat sig vara oriktiga och påhittade.


Trots att de skriver att det inte ska ha betydelse, väljer HR själva att återkomma till det i domskälen som något som

har en  avgörande betydelse för utfallet.


Den här domen är skriven på ett sätt som visar på dålig kunskap om barns reaktioner på övergrepp .

Detta både när det gäller hur barn berättar, hur de beter sig och vilka syften som HR väljer att anse att så unga barn

kan ha med att berätta om övergrepp.  Domen har målnr. B 430-12


Domen säger något om både värderingar och juridisk drift eftersom den går att se i ett sammanhang med andra liknande domar.


Det finns en rad märkliga domar sista tiden som gör att de här i fyra punkterna i debattartikeln borde väcka till

 besinning över vad som håller på att hända.

Och det  är inte endast när det gäller övergrepp på barn utan överhuvudtaget. Men barn lider dubbelt utav de här här kraven eftersom domstolsväsendet i  så hög utsträckning  är en domstol för starka människor.

Oftast synonymt med vuxna och män.


Några fall har tagits upp här i  tidigare inlägg:


Den friande våldtäktsdomen mot en flicka med aspbergers och det svårbegripliga resonemang rätten förde i det fallet.


De två männen som friades för människohandelsbrottet där rättens åsikt var att det inte förelåg något maktförhållande trots hot, tvång, utnyttjande av utsatt ställning i annat land och kvinnornas bakgrundshistoria.


Den friande domen mot en familjeklan som utnyttjat ett barn.


Den skrämande friande domen mot den handikappade flickan i Malmö.


Den friande domen i BDSMmålet, där målsägandes berättelse ignorerades  helt trots att det var misshandel.

Rätten valde att se misshandeln som frivillig, viket kan få förödande konsekvenser eftersom det i stort sett alltid är ett enkönat begrepp, där unga kvinnor blir slagna och män slår, precis som i samhället i övrigt,  vilket  - återigen - visas här.


Givetvis finns också HD:s friande domar som sätter en agenda som är obehaglig för alla som råkar befinna sig på fel plats  som tex  domen om samurajmannen, som ansågs för berusad för att fällas för försök till mord. Debattartikel om fallet.

Den domen skakar nog om de flesta. Plötsligt är man inte säker på att det är mordförsök att hugga en människa till döds ens.

HD har som bekant även en rad andra  märkliga friande domar i våldtäktsmål.Sammantaget är den här debattartikeln oerhört viktig.

Det kan inte vara meningen att Sverige ska  ha  ett rättsväsende som lever sitt eget liv vid sidan av samhället.


Om ett lands rättsväsende inte är till för att skydda medborgarna utan istället väljer att genom  tolkningar av redan

fattade lagar skapa ett juridiskt extraterritoriellt land, så har landet Sverige plötsligt inget rättsväsende.


Och vad ska då medborgare i ett sådant land göra för att få rättvisa?

ANNONS
Av shedlight - 7 januari 2012 12:07

I dagens media skriver ett antal företrädare för allians-kvinnoförbund att kvotering inte är en framkomlig väg.

http://www.dn.se/debatt/kvotering-inte-nodvandig-for-att-oka-jamstalldheten


Känns greppet igen?

Kvinnor bekämpar kvinnor.

Historiskt har det hänt gång på gång.

Det fanns kvinnor som var emot att kvinnor skulle få rösträtt.

Det fanns kvinnor som var emot att kvinnor  skulle få egen beskattning och inte anses vara ett bihang till en mans inkomst.

Det fanns, NEJ det finns kvinnor, som är emot kvinnors rätt till abort då de gjorts ofrivilligt  gravida av en mans sperma.

Med mera.


För att få in kvinnor i mansdominerade rum måste man använda  kvoteringsredskapet - OCKSÅ!

Annars händer inte ett skit rent ut sagt.


Samma räddhågsna  tvekan  finns det över hela EU, där berörd EU-kommissionär

Vivian Reding har ilsknat till över hur långsamt det går.

Men våra svenska kvinnliga allianser "kämpar" ställer sig emot Reding.

På männens sida; på styrelsernas, ledningsrummens och de manliga bastionernas sida.

Eller ska man kanske säga bastuklubbarnas sida.


Det var tur att det fanns vindar från Europa i början på 1900-talet,  annars hade kanske

inte svenska kvinnor heller fått rösträtt 1921.


Dom här kvinnoförbunden gör gemensam sak med makten.

Sorgligt.

De förslag de för fram kan OCKSÅ vara nödvändiga, men inget hjälper så som lagstiftning,

Så  ser det ut i historien, så är det nu också.


För några år sedan låg ett kvoteringshot i luften som ett latent hot för styrelser, då

plötsligt började den kvinnliga andelen öka långsamt.

Sedan drogs hotet om kvotering tillbaka.

Då minskade den kvinnliga representationen.


Det är samma som med föräldraförsäkringen.

Från att ha ökat långsamt till 2005, så har ökningen avstannat sedan alliansen tog över, och långsamt dragit bort jämställdhetsincitamentet i Försäkringskassans arbete.

Det har fått effekt.


Allting som görs politiskt, får effekt. Så är det bara.

Men det behövs mer givetvis, mer normarbete, ständigt.

På alla områden.


Varför ska styrelserna vara en fredad zon  för jämställdhet?

Varför denna rädsla?

Är det som man misstänker, att de vill vara ensamma herrklubbar.

Kunna göra utlandsresor och ta "seden" dit man kommer, gå på strippklubb/bordell, utan kvinnliga vittnen?

Det som det aldrig talas om.


Manliga rum väljer att behålla manliga rum.


Var det fel med varannan-lista till riksdagen också förresten?

Var det något som pratade om kompetens då?

Eller fritt val?


I boken "En sexists funderingar" skriver Lars Einar Engström om att han under sina 30 år i näringslivet aldrig träffat någon chef  som velat slåss för att det ska rekyteras kvinnliga chefer.


Så länge kvinnor är få är det alltid representanter för hela sitt kön.

Mer än annars alltså,  för vår samhällsnorm är fortfarande extra  hård mot kvinnor som gör fel.

Gör en  (1) kvinna bort sig i en för kvinnor ny befattning, vilket män gör hela tiden iofs,

så gör alla kvinnor bort sig.

"Se så dåligt det fungerar med kvinnor" sägs det mellan skål och vägg...och bland grottmännen på nätet.


Men Svanbergs " Small people"  glöms snabbt bort, han får ny fin befattning,

Ingen glans som inte går att putsa upp på nytt -  om man är man med makt.


Och detta  eviga feministalibi.

Som här:

http://www.dn.se/nyheter/politik/moderatkvinnorna-har-inte-hangt-med


Man är inte feminist för att man kallar sig det.

Like lite som man är humanist för att man kallar sig det. 

Eller att man är djurvän och samtidigt skjuter  huvudet av dem.


Det gäller Borg också.

För man en politik för ökade löneklyftor som drabbar kvinnor mest så är man inte feminist.

Alldeles oavsett hur många hästsvansar man har.


Står man i främsta  ledet för en EU-politik som innebär nedskärningar i offentlig sektor, ökad arbetslöshet, sänkta löner, så för man en politik som är direkt kontraproduktiv för kvinnors rätt. För den EU- politiken drabbar alltid kvinnor mest.

Kvinnornas frihet offras först, skilsmässorna minskar, misshandeln i hemmen  ökar.

Kvinnor blir fattiga och beroende av män.

Så långt från feminism man kan komma.


Det är politiken som visar att man är feminist, inte vad man opportunt påstår i en tv-intervju.


Här är en som har förstått hur försåtligt feministordet kan användas 

så att i praktiken kvinnoförtrycket hela tidenstärks.

http://www.newsmill.se/artikel/2012/01/05/d-rf-r-r-millenniumtrilogin-inte-feministisk


Att det är feminims att misshandla  och tortera  kvinnor och flickor,  känns det igen?

Friska upp minnet här

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/09/25/6311053-feminism-att-bli-misshandlad/Inför kvotering!

Både i föräldraförsäkringen och i styrelserummen.

In med männen i hemmen  - ut med dem från alla dessa stängda inpyrda rum.


Och bekämpa inte Reding!

Stöd henne istället i hennes kamp för kvinnors rätt i EU.


Av shedlight - 25 september 2011 11:12

Om den nyligen faställda HR-domen om misshandeln av en 16 årig flicka i två dagar av en fullvuxen man.

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/en-feministisk-seger

http://www.newsmill.se/artikel/2011/09/27/domen-i-bdsm-m-let-r-en-feministisk-segerEfter TR-domen intervjuades rättens ordförande i radion. Han sa då bla att det hade spelat roll om flickan själv kunnat vittna i TR. Det var då, hävdade han, en mycket besvärande omständighet att de inte fick höra hennes sida av saken.

 I HR vittnade flickan. Men det gjorde ingen skillnad alls. För man trodde henne inte. Hon hade enligt domslutet samtyckt  och var själv inte trovärdig när hon hävdade motsatsen.

Rätt hård attityd att ha gentemot ett barn, men det tycker inte en del.

Men här går man ett steg längre och kallar det en feministisk seger.


Den här domen finns två saker att säga om detta som inte DN:s ledare och skribenten i NM går in på.

Först om en kvinna  blir mångårigt misshandlad och inte "går"/*se nedan!/, som har tillgång till mobil, kan gå ut när hon vill, men  ändå väljer  att stanna kvar, en inte  ovanlig situation, har hon då samtyckt till denna misshandel och kan mannen säga att det bara var ett BDSM-förhållande?

Kan sådana här domar k0mma mot  barn under BDSM-täckmantel , varför kan det då inte komma mot vuxna?  Under liknande premissser.


Den andra saken är själva BDSM-begreppet.

Det råder inget tvivel om att de flesta som är för den här domen på nätet, i kommentering och i bloggar,  är män.

Se här en statistisk uträckning av könsdifferensen i åsikter i  kommentering till en blogg.

http://noboytoy.bloggplatsen.se/2011/09/22/6293512-slutsats/

100% män tyckte att domen var rätt.

97%kvinnor tyckte att den var fel.


Varför ser det ut så?

Varför innebär BDSM i stort sett alltid att kvinnan ska ha ont?

Varför kan man inte problematisera det? Varför är det tabu?

Men precis som i porren. Det är tabu  det fria Sverige.


Det finns säkert dom som kan använda det som ingår i BDSM på ett ansvarsfullt, säkert, respektfullt och i grunden jämställt betraktelsesätt.

Men frånvaron av reaktion från BDSM-världen i detta fall, en reaktion man skulle kunnat vänta sig åtminstone till del, säger ju någonting.

Ser man på olika bdsm-forum och på nätporr så är det nästan alltid kvinnan som  ska piskas, hängas upp, bindas, få bitboll, förnedras, skämmas, få tillsägelser, behöva be omförlåtelse, ställas i hörn, och allt annat som händer. Ingen  jämställdhet där inte.

Samma gamla mossiga inställning till könsrollerna.

Och inte  bara det.

Det här rör inte bara det  som händer i "sängkammarn", eller i hundburar, eller i källare, eller i därför avsedda rum, eller i specialinredda hotellrum osv;

det rör vardagen.

På nätforum är det tydligt att det finns kvinnor som låter hela sin tillvaro domineras av män, de får inte tänka, tycka, opponera sig för då bestraffas de med stryk.
Det kallas då BDSM, när hela VARDAGEN domineras av mannens vilja.
Alltså inte bara sexuellt.
Vad är det för skillnad på detta och hjärntvättt och ett ev kvinnofridsbrott?

Hur mår dessa kvinnor som lever så här egentligen?
Får de rösta på vad de vill, träffa vem de vill, gå när och vart de vill?

Tillåts allt under BDSM-manteln?

Finns det de,  som använder BDSM för att förtrycka  kvinnnor?

Läser man på nätet är det tydligt att det finns det; det döljer sig alltså  rent kvinnoförakt under. Det ger en man rätt att piska och förnedra kvinnor som "sexuell läggning".

Göran Lindberg hade ju sin "sexuella läggning" också åt det hållet.


Eller  är dessa män väl medvetna om att det är oantastligt  eftersom det är en "sexuell läggning "och därmed inget brott. Och ingen som vågar prata om det?

En win -win situation för dessa män.

För varför är det annars en så tydlig köndifferens?

Varför visas olika "spanking"tekniker med en naken ung kvinna och en påklädd man?

Vad är det för egentligen för skillnad på vardags-BDSM och kvinnoförtryck under en fundamentalistisk agenda?

Har vi fått ett nytt kvinnoförtryck nu dolt under beteckningen "sexuell läggning"?

Där kvinnan själv går med på förtrycket precis på samma sätt som att bära burka?

Samma strukturer, olika "frihet" men i grunden samma tröttsamma upprepande mönster, att trycka ner kvinnan.

Och samhället vågar inte ta upp grundorsakerna till att det ser ut som det gör:

att kvinnan alltid ska ha mest ont.

Nu kallas det t o m feminism.

Så vänds kvinnor mot kvinnor - igen.

.

Läs också

http://noboytoy.bloggplatsen.se/2011/09/21/6282995-media-agerar-domstol/#kommentarer

där bla annat  följande komentarer finns att läsa:

.

Nähä, nu ska jag bege mig bort till grannpojken, 15 år, som är psykiskt sjuk och utlova honom lite "sex". Få honom att skriva på ett papper där han lovar att bli min sexslav. Sen stänger jag in honom i hundgården, kastar gödsel på honom, slår honom med spaden på penis och säger att vi har "sex". Hoppas han förstår det. Rättsväsendet gör det ju.


Få en sprängkåt psykiskt labil ung man att skriva på ett papper där jag skriver att jag är hans domina i vårt lilla rollspel är inte svårt, snubbar gör nästan vad som helst för lite sex har vi ju sett. Lagbrott, sätter på utvecklingsstörda småtjejer, kallar kriminaliserad misshandel för sex för att undvika straff, listan kan göras lång.
Sedan är det fritt fram att låsa in snubben i källarskrubben, banka på honom och gnida in honom med kattskit.
Det är inte misshandel! Vi har sex.

*******

.

.

*/Det finns en del att säga om ordet går i detta sammanhang,

kvinnan ska under stark press "fixa" en lägenhet eller annan bostad, inte så   lätt som bekant, ens om man mår prima

hon ska ordna sin försörjning och privatekonomi;  allt blir dyrare ensam

hon ska ordna och dona med allt som tillhör ett boende, möbler, husgeråd,  m m hon ska ordna med alla papper,  fixa el , post  m m

hon ska ordna transport för att livet ska fungera, och då alla inte bor i en storstad, kan det finnas behov av att "skaffa" bil

Till allt detta och annat ska läggas allt arbete med att ordna för barn om det finns i förhållandet.

Detta ska kvinnan fixa under tiden hon är nertryckt, rädd och normaliserad till hot , tvång, och misshandel.

Av shedlight - 21 september 2011 15:05

Dom har kommit i fallet med våld mellan två personer.


http://www.dn.se/nyheter/sverige/dom-i-mal-om-sextraff-med-vald

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/man-frias-for-sextraff-med-vald_6486402.svd

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.728216-man-frias-for-sextraff-med-vald

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=4707076

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/aklagaren-kritisk-mot-sexdomen_6488290.svd

http://svtdebatt.se/2011/09/radda-barnen-friande-domen-ett-brott-mot-barnkonventionen/


Hovrätten friar mannen. Man väljer att inte fästa tilltro till flickans vittnesmål.För ett tag sedan kom en tingsrättdomen i samma ärende,  ett mycket uppmärksammat mål då.

Målet handlar om utnyttjandet av ett 16-årigt barn med självskadebeteende utav en dubbelt så gammal man.

Bloggen tog upp  den frikännande TR-domen i inlägget "Om det bara varit våld?"


Nätet fylldes då utav dessa mörkermän som tyckte att det var helt rätt med ett frikännande;  "kvinnan" ju ville detta själv.

Även denna blogg fick sin beskärda del av dessa kommentarer.

Anonyma, utan bloggadress, män som konsekvent undvek ordet barn.

 

Som upprepade mantrat ”fri vilja!

Finns det några ord som är mer utnyttjade utav de som har makt än dessa två ord?

Fri vilja förutsätter valfrihet.

Och frånvaro av maktutövande.


På BDSM forum gick meningarna isär.

De som  tycker att BDSM innebär ansvar och att det bygger på två starka individers önskemål gick emot domslutet.


Men sen finns det dessa som uppenbarligen använder BDSM-manteln för att få utlopp för sitt kvinnoförakt.

Göran Lindbergarna, dom finns därute i högönsklig välmåga.


I det här fallet är det tydligt att barn har mycket lite att komma med i vårt rättsväsende.

Dom blir inte trodda.

Medelålders människor som ska förstå dagens tonåringar, hur ska det gå till?


För en tid sedan kom en hovrättsdom om en 14-årig förståndshandikappad flicka som drogats och sålts till mäns sexuella behov.


Makt, kön och sexualitet i alla dess prakt.


Alla friades utom en person som fick 3 månaders fängelse.

Det är inte lagarna som styr vårt rättsväsende utan tillämpningen av dem.

Så slutsaten är att:

Barnhandel är alltså tillåtet i Sverige.


Trodde någon det var förbjudet att misshandla ett barn?

Ett barn som mår dåligt?


Treenigheten:


Makt , kön och sexualitet


förstår inte domstolar idag.

Inte media heller.  Man väljer bort det, man har inte kunskap, och framför allt: man har inte vilja.

Vem tjänar på det?


Det framstår mer och mer  klart är att agendan idag sätts av de nätverk som finns. Både de öppna, semihemliga och de slutna, för de röner ständiga framgångar nu.

På olika fronter .


Kommer att återkomma till det.


Av shedlight - 28 september 2010 16:17

En dom om våld riktat mot en 16-årig flicka med självskadebeteende.

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.456826-32-aring-frias-i-sexatal

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/frias-i-mal-om-sextortyr_5414205.svd

http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1250885/Dom-i-mal-om-sextortyr.html 

Vad hade  hänt om det inte varit ordet sex med?


Då hade det sannolikt  blivit en fällande dom,  DÅ hade rätten ansett att det hade varit fråga om tortyrliknande våld.


En 32 åring som torterar ett 16-årigt barn.


Men så blandar vi in sex och vips händer det något.


Då är smärtan och förnedringen och självskadebeteendet och att det är fråga om ett barn och en dubbelt så gammal man, som hade groomat henne innan och upprättat ett kontrakt över våldet, då är

detta mycket medvetna vuxna planerande

av mindre betydelse.


Varför blir det så?

Är rätten rädda för att bli kallade bigotta?


Om en 16 pojke blivit påbucklad på gatan av en gubbe, solklart, misshandel.

Om det hänt i lägenhet och pojken gått med på det, fortfarande misshandel. Han kanske tyckt att han var värd det, att han gjort något klandervärt?  Men det hade fortfarande varit  misshandel!


Nu är det en flicka och SEX är inblandat och då får rätten en dimsyn.


Det var fegt av domstolen att inte lyfta blicken och se vad det handlar om  - med eller utan sex.


Barn är ju skyddsvärda i Sverige.

Speciellt om de har ett självskadebeteende. Men inte detta barn med självskadebeteende.

En tydlig signal  till samhället och alla andra med självskadebeteende,med eller utan användande av sex.


"Skär er, drick,  droga,  använd sex - vi förstår att det är ett självskadebeteende. NI är ju barn! Och har inte samma mogenhet som vuxna."

 

"Men blandar ni in våld OCH sex, ja DÅ FÅR NI SKYLLA ER SJÄLVA."

 

För det är ju ingen i rätten som vill bli beskylld för att var moralist. Bättre då att offra ett barn, att inte ge ett barn upprättelse i barnets vidare liv.


Nej, visa istället att det är hon inte värd.BDSM anhängarna borde gå i bräschen för att det skulle bli en fällande dom här, för deras egen skull. Det är ju knappast så här det ska gå till eller hur?
Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se