Direktlänk till inlägg 8 februari 2012

Rättsväsendet - både vänskaps- och intressekorruption

Av shedlight - 8 februari 2012 09:37

Om korruptionen i Sverige.

http://www.dn.se/debatt/vad-hindrar-politikerna-att-ta-itu-med-bristerna-i-insyn

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=4953913


När det gäller korruption så   tänker man alltför ofta enbart  på pengar.

Det är felaktigt och begränsande.


Det behöver inte alls röra sig om pengar utan något mycket mer svåråtkomligt,

något som inte går att ta på eller se.

Det kan vara:


Vänskapskorruption

Intressekorruption

MaktkorruptionenHär kommer ett inlägg som handlar om både vänskaps- och framför allt intressekorruption i rättsväsendet.

Och även den tredje sorten - ren maktdemonstration.


Inlägget ägnas helt åt de kommentarer från signaturen UTRED Rättsväsendet NU

som inkom till ett inlägget publicerats tidigare som utsattes för någon typ av angrepp.


Vissa namn har förkortats i inlägget.

Ytterligare inlägg i samma ämne planeras.


I inlägget publiceras även kommentar från bloggägaren och en annan signatur för

att de på vävs in på ett naturligt sätt i URN:s kommentarer och därför behövs för förståelsen.


Det är långt men viktigt!
Passa på och läs!  -  så länge det finns kvar.Direktören har t o m klarat sig från åtal.

I efterhand har direktören (numer f d direktören) erkänt misshandel av barnen, så det är ett av flera fall där en man med en maktposition har framgång hos rättsväsendet.

Direktören fick ensam vårdnad om barnen trots att han var berusad under förhandlingen samt att det var FAKTA i målet att direktören erkänt misshandel av barnen samt att han inte frivilligt medverkade till vård för sitt grava alkoholmissbruk.

Men direktören ordnade så att målet togs över av en rådman som själv misshandlat sin fru.

Detta är enbart ett av ett flertal fall som borde granskas av regeringen pga de korrupta omständigheterna.

Det är ett samhälls- och regeringsansvar av granska samtliga dessa fall.


Shed Light

Det här är ju uppenbar rättsröta!

Det är definitivt inte BARA nämndemannaväsendet som ska granskas.
Dessa domare är ett hot mot hela rättsapparaten. Kan vi inte lita på att rättväsendet inte är korrumperat så faller hela idén med att ha något öht.
För vad ska vi då med det till?

Är det inte detta som tredje statsmakten får sitt presstöd till - att granska makthavare?


Media har vetskap men skriver inte, de skyddar istället dessa kriminella maktmän (såväl de våldsamma männen som rådmännen).

Det är dock många som vet att media har vetskap om fallen samt skyddar männen.

Media sköter inte sitt arbete alltså blir det regeringens ansvar och arbete.


Ett annat fall:


En 68-årig fd rådman ”tog över” målet istället för ordinarie rådman och började förhandlingen med att vara partisk och ställa frågan till kvinnan om hon inte ”väl bara kan flytta tillbaka (till förövarens närhet alltså!) så de kan avsluta förhandlingen eftersom den förmodligen inte kommer att sluta bra” annars.

Och det gjorde den ju inte, åtminstone inte för kvinnan. Men för mannen slutade förhandlingen bra.

Mannen som erkänt våld mot barnen tillerkändes ensam vårdnad.


Maktens (patetiska) män målar sedan ut sig som offer. Det ENDA som dessa män är offer för är sig själva, sitt utövade våld och maktstrukturerna som bygger på mannen som norm och tolkningsföreträde för män.

Maktens män eller de män som har positioner som maktens män anser måste försvaras är så patetiska att de lierar sig med andra män som utsätter kvinnan eller kvinnans omgivning för hot och våld. I detta fall gjordes försök att köra på två kvinnor med bil. Händelsen är polisanmäld.


/Om en bloggare- A M/

A M försvarar alltid männen. A M påstår att hon läst domarna men väljer att INTE skriva om att mannen har ”utövat fysiskt våld mot barnen”, ”fysiskt tillrättavisat barnen vid t.ex måltider, bilkörningar m. m.”, hållit barnen i axlarna”, ”tryckt dem mot väggen” mm.

A M osynliggör mannens våld, handlande samt värderingar och positionerar och uttrycker makt till fördel för en förövare och man.

A M företräder ju (våldsamma) män.


Mannen SÄGER att våldet inte varit uppsåtligt trots att våldet utövats vid ett stort antal tillfällen. Tingsrätten friar naturligtvis mannen med motiveringen att det endast har skett i ”uppfostringssyfte”, vilket visserligen lagstiftaren har förbjudit sedan slutet av 1970-talet, men domare ställer sig över lagen (utan en konsekvens för dem).

Tingsrätten och hovrätten använder också ODEMOKRATISKA metoder och skriver om våldet till ”fysiska kontakter” och ”fysiskt handlande”. Barnen har uppgett att de blivit slagna, skakade, dragna uppför trappan, dragna ur bilen, uppslitna från matbordet etc.

Det finns också bristande logik i mannens och tingsrättens och hovrättens uppgifter. Utifrån deras resonemang så skulle dessa barn vara bland de mest olydiga barn som finns och som måste ”fysiskt tillrättavisas” i parti och minut. I målet finns inget som helst stöd för denna tes, istället finns uppgifter som pekar på det motsatta.

Tingsrätten redogör inte för vad som är styrkt under varje åtalspunkt, uppsåtsbedömningen strider mot gällande lagstiftning mm.

 Rättsrötan är total i dessa fall.

Barnen är små, forskning visar att små barn mycket sällan ljuger, men barnens pappa(rättspappa) och domstolarna anser att barnen ljuger (hovrätten; ”måste deras berättelser bedömas med stor försiktighet”, tingsrätten irrar omkring i resonemang om "falska anklagelser", "misstolkningar" av våldet och "missuppfattningar"). Tingsrätten har inget stöd i forskning för sina ”tyckanden” och ”tänkanden” (det kan inte anses utgöra något annat än tyckanden och tänkanden från tingsrättens sida). Det finns inget i domskälen som visar att tingsrätten har kunskap om våld, brottsoffer och den som utövar våldet.

Forskning finns med som vanligt så beaktar inte våra domare aktuell och relevant forskning (de har ju en annan agenda istället när det gäller våld och sexuella övergrepp mot kvinnor och barn).


Tingsrätten har gjort som ”Flashback-gänget” i tråden om fallet. De har gjort om ett brottmål gällande våld mot barn till en fråga om kvinnor och män och ondgör sig istället över kvinnor och kvinnojourer i domskälen. Att antifeminister snabbt glömmer av att brottmålet handlade om våld mot barnen och snabbare än snabbt kommer in på sin egentliga kvinnofientliga agenda är EN sak MEN när en tingsrätt gör samma sak!!

Då är det illa ställt! Då måste media ta sitt ansvar! Då måste en utredning tillsättas!

Regeringen har nu tagit del av sitt ansvar och uttalat att ”de runt 140 kvinnojourer som finns i Sverige utgör en omistlig del i stödet till våldsutsatta kvinnor”, medan tingsrätten inte tagit konsekvens av att deras ANTIFEMININA AGENDA synliggjorts; ”[kvinnan]”…har ”vistats med barnen hos en kvinnojour”, ”Tingsrätten menar att den miljö [kvinnan] befunnit sig i eller sökt sig till medför att det i det närmaste är oundvikligt..att hon påverkats av de personer hon valt att omge sig med, varför försiktighet är påkallat vid bedömningen av vad som faktiskt har inträffat”.

Skaraborgs tingsrätt avslöjar hur ANTIFEMINISTISKA de är.

Men gör allt för att dölja maktmissbruket och antifeminismen som pågått under flera år.

Maktens mediamän har vetskap men tycks inte tillåta publiceringar.

Sedan är de ju så att media i Sverige också förutom att skydda män med maktpositioner saknar kunskap om våld, kön, makt och genus.


Några exempel på hur domare vill påverka och påverkar kvinnors ekonomi!

Fall 1:
Rådman Nils H, Attunda tingsrätt beslutade att kvinnans rättshjälp skulle upphöra omedelbart, trots att rättshjälp kan beviljas utöver 100 timmar. Nils H fattade dessutom beslutet mot vetskap om att mannen initierat rättsprocessen.

”[Mannen] betalar själv sitt ombud. Han har varken rättshjälp eller rättsskydd. Den omständigheten att [kvinnan] hittills har haft rättshjälp, som hon disponerat genom att helt förbruka de tillgängliga 100 timmarna på tingsrättsprocessen, har enligt tingsrättens mening inneburit att hon kommit i ett väsentligt bättre processekonomiskt läge än [mannen], som bedöms ha medelgod ekonomi. Det är inte rimligt att processen får fortsätta i nästa instans under de orättvisa ekonomiska förutsättningarna och på statens bekostnad. [Advokaten] har inte rätt till någon ytterligare ersättning för arbete utöver redan förbrukade 100 timmar. [Kvinnans] rättshjälp ska omedelbart upphöra.”

Jag upprepar: ”Det är inte rimligt att processen får fortsätta i nästa instans under de orättvisa ekonomiska förutsättningarna och på statens bekostnad.”

Domen i övrigt är uttalat starkt partisk till mannens (överstelöjtnant) fördel.
Kvinnan har i målet påtalat våld.


Fall 2:
Rådman Dan S, dåvarande Skövde tingsrätt, avslog kvinnans yrkande om underhållsbidrag till barnen. Dan S ansåg tydligen att mannen (direktören) inte skulle behöva bidra till barnens försörjning.

”Tingsrätten avslår barnens interimistiska yrkande om underhållsbidrag.”

Dan S fick ”bakläxa” av hovrätten som fastställde underhållsbidrag.

”Med ändring av tingsrättens interimistiska beslut i fråga om underhållsbidrag förordnar hovrätten, för tiden till dess frågan har avgjorts genom dom eller ett beslut som vunnit laga kraft eller tingsrätten förordnat annat, att [mannen] skall utge underhållsbidrag för barnen X och X med tre tusen (3 000) kr i månaden för vardera barnet från och med den 1 [månad] 20XX till dess respektive barn fyllt 18 år.”

Det är en avsevärd skillnad mellan 0 kr och 6 000 kr/månad, vilket torde visa rådman Dan S kvinno- och barnfientliga agenda.


Övrigt:
Direktören ljög under förhandlingen om att han blivit befordrad till vice VD (frågan är också om varför direktören ljög om sin titel, vad har titeln för relevans i en vårdnadstvist??, om man inte VET att titeln har betydelse). Rådman Dan S tog direktörens ORD som sanning och uppgav i domen att mannen var vice VD. Direktören hade uppgett att han genomgått behandling för sitt missbruk, att behandlingen inte gett resultat, att han skulle genomgå ny behandling samt vara sjukskriven ett halvår framöver (trots detta uppgav han att han blivit befordrad till vice VD). I själva verket var direktören varslad om uppsägning pga personliga skäl två veckor tidigare. Maktmännen är så gränslöst lättlurade.


Men det är ett tydligt exempel på hur rådmän ger våldsamma mäns ORD tolkningsföreträde framför våldsutsatta kvinnors och barns ord. Rådmännen ger inte enbart mäns ord tolkningsföreträde framför kvinnors, utan VÅLDSAMMA mäns ord ges tolkningsföreträde framför våldsutsatta kvinnors och barns ord.

I domen argumenterar rådman Dan S såväl det grava missbruket som direktörens erkända våld mot barnen till direktörens fördel!


Fall 3:
Rådman Tommy , Skaraborgs tingsrätt, prövar inte kvinnans yrkanden om underhållsbidrag till barnet alls. Tommy  är en rådman som själv har misshandlat sin fru. Senare fastställer annan rådman underhållsbidraget till barnet till 3 000 kr/månad. Rådman Tommy  ansåg tydligen att mannen (direktören) inte skulle bidra till barnets försörjning. Direktören var dessutom berusad under förhandlingen. Direktören hade möjlighet att frivilligt bidra till barnets försörjning (vilket de allra flesta föräldrar gör), vilket han dock inte gjorde. Direktören tycks med andra ord också vilja påverka kvinnans ekonomi.

Det var väl känt för rådman Tommy  att direktören inte frivilligt bidrar till barnets försörjning, vilket visar att rådmannen medvetet vill påverka kvinnans ekonomi . Direktören var nöjd med rådman Tommy  dom och bidrog inte till barnets försörjning, vilket visar hur dessa maktmän agerar i samförstånd med varandra.
Mannen har erkänt våld.


Fall 4:
Rådman C W, Solna tingsrätt, dömer kvinnan till att betala vite om 50 000 kr för vart och ett av de fyra barnen, om barnen inte överlämnas till pappan (arkitekt). Praxis är att ca 5 000 kr/barn döms ut. Solna tingsrätt dömer istället ut 200 000 kr för kvinnan i vite!

Domen i övrigt är mycket anmärkningsvärd, vilket medför att den del av målet som rör vitet, särskilt måste ses och bedömas i relation till målet i sin helhet.

När det gäller underhållsbidrag fastställer Solna tingsrätt att:
”[Mannen] kan inte förpliktas att utge underhållsbidrag för den period då [kvinnan] på eget bevåg tog med sig barnen till ett nytt boende.”

Dvs en kvinna ska inte tro att hon kan flytta ifrån en man frivilligt utan en konsekvens (ekonomisk eller annan).

Det är tydligt att det är mannens intresse som styrt domen.

En rubrik som sammanfattar fallet i övrigt skulle kunna vara ”RÅDMAN PASAD AV LENA H , RÅDMAN BRISTER FULLSTÄNDIGT I OBJEKTIVITET, SAKLIGHET OCH OPARTISKHET”.

Undrar om Solna tingsrätt själv är nöjda med domen…

Kritiken mot Lena H S är omfattande. Lena   är ingen aktiv forskare med relevant och aktuell ämneskunskap. Lena  är inte forskare alls. Lena  är en ”självutnämnd expert” som agerar i eget intresse och drivs av ett ekonomiskt intresse dvs att tjäna pengar på våldsutsatta barns och kvinnors bekostnad. Lena  är en person som företräder våldsamma mäns intressen.

Det finns exempel på andra domstolar som har varit professionella och avfärdat Lenas yttrande som en PARTSINLAGA , men inte Solna tingsrätt.
Kvinnan har i målet påtalat våld.

SLUTSATS:
Det är väl känt i forskning hur våldsamma män vill påverka kvinnornas ekonomi så det vet vi. Men när DOMARE gör samma sak då är det ett allvarligt demokrati- och rättssäkerhetsproblem!


Lite om vad som formar en jurist under utbildningen(juristens socialisationsprocess


Gjord granskning av juristutbildningen, källa se nedan.

Drygt 600 män är huvudpersoner mot 88 kvinnor som huvudpersoner

En kvinnlig examinator ändrar inte frågornas könsmönster

Kvinnor talar också om advokaten som en “han” och har frågor i vilka männen huvudsakligen är huvudpersoner

Kvinnorna anpassar sig till den norm som råder

Männen beskrivs med titlar som professor, disponent, direktör eller i sin juridiska egenskap som advokat, säljare, hyresvärd mm

Männen är aktörer inom juridiken och subjekt

Kvinnorna är objekt, beskrivs som objekt och blir hjälpta av männen

Kvinnorna beskrivs i relation till männen:
“Bo Nilssons hustru”, “Arnes mamma”, “jordbruksfastighetens ägares hustru”

Kvinnorna reduceras och beskrivs som objekt (även en sexuell ton används):
“en ung flicksnärta”

Om en kvinna är huvudperson beskrivs hon som att den “nyutexaminerade juristen Cecilia” har “utomordentlig skönhet och charm”
Dvs kvinnan och hennes kompetens reduceras till ett utseende, fokus flyttas till kvinnans utseende

Kvinnan förlöjligas, förhånas
“Fröken Cecilia Slits” inhandlar “eleganta damskor av krokodilskinn”
“fröken Ränta af Dragh” finner en båt “som såg urgullig ut” men ångrar sig, hon har “hittat en dödsgullig sportbil” istället

Sexuella anspelningar används, Cecilia Slits

Sexualiserat våld, föga verklighetsförankring
Få exempel beskriver sexualiserat våld trots att sexualiserat våld är av vikt för yrkesrollen

Kvinnorna beskrivs i dessa fall som mycket aktiva

Kvinnorna har i hälften av fallen tagit det sexuella initiativet
“Anna 39 och Amanda 41 har bestämt sig för att leka sexuella lekar med springpojken Orvar 15”

Frågor som rör prostitution har ringa verklighetsanknytning
“Anne, 21 år, och hennes syster Britt, 19 år, äger tillsammans ett radhus i Malmö…
För att kunna behålla radhuset och sina exklusiva levnadsvanor bedriver flickorna bordellverksamhet…”

Frågor som rör prostitution förskönas och männens delaktighet och ansvar finns ej med
“F.d. posösen Lena Lätt som bedriver vanemässig gatuprostituion sparar de pengar hon tjänar för att bl a kunna få sin invalidiserade mamma under specialistbehandling.”

Finsk studie:
Utmärkande egenskaper för kvinnliga jurister:
Ordentlig, flitig, omsorgsfull, lite väl upptagen med detaljer, uppmärksam på trivseln i arbetsmiljön, balanserar skickligt allas önskemål (såväl underlydande, kollegor som chefer)


Finsk studie:
Utmärkande egenskaper för manliga jurister:
Lite lat, ganska likgiltig inför sitt arbete, sämre på att informera, blind för missförhållanden på arbetsplatsen, okänslig för hur man får arbetet att löpa smidigt, bryr sig ej om detaljer utan drar upp stora linjer, tar gärna på sig expert- och auktoritetsroller

Källa: Sigrid Nordesjö
Juristens socialisationsprocess ur ett genusperspektiv, publicerad 2003, Stockholms universitet


Ytterligare granskning av juristutbildningen:
Juristutbildningen ur ett genusperspektiv, Sara Stridsberg och Jenny Westerstrand

Det handlar om genusstrukturer, maktmän som tar sig tolkningsföreträde och uttrycker och positionerar makt åt män, antifeministiska och våldsamma maktmän som skyddar varandra etc.

Männen som är överordnade har en privilegierad position. Denna privilegierade position lämnas oproblematiserad och osynliggörs i skolan, i yrkeslivet, i familjelivet, i media etc.

Kvinnors historia och diskrimineringen av kvinnor osynliggörs i skolan. Flickor och män får lära sig mäns historia, perspektiv och att mannen är norm. Hur och på vilka sätt kvinnor diskriminerats genom årtusenden osynliggörs.

http://www.dn.se/debatt/skolamnet-histor...-manlig-angelagenhet

Även i högre utbildning är utbildningarna en manlig angelägenhet och bygger på en manlig norm. Läs t ex Juristens socialisationsprocess ur ett genusperspektiv, Sigrid Nordesjö eller Juristutbildningen ur ett genusperspektiv, Sara Stridsberg och Jenny Westerstrand (se ovan). Många fler utbildningar är granskade ur ett genusperspektiv än juristutbildningen. Men jag anser att juristutbildningen är särskilt intressant med tanke på hur rättstillämpningen ser ut inom området våld och sexuella övergrepp mot kvinnor och barn.

Språkforskning visar t ex att både kvinnor och män anser att män är mer kompetenta och trovärdiga än kvinnor. Både kvinnor och män anser att kvinnor är mer mänskliga än män.

Det är intressant att trots att män t ex är mer brottsliga och våldsamma än kvinnor samt att kvinnor är i majoritet i högre utbildning och att flickor har bättre betyg än pojkar i alla ämnen utom idrott och hälsa, så anser både kvinnor och män att män är mer kompetenta och trovärdiga än kvinnor.

Män utövar våld mot kvinnor i stor omfattning.
Män våldtar kvinnor.
Män ljuger och förnekar sina brottsliga handlingar i rättsprocesserna till graden av förnedring.
Män sexualiserar kvinnor överallt och hela tiden.
Män utövar makt genom sexuella trakasserier mot kvinnor på arbetsplatsen eller under studierna.
Män har historiskt belagt i forskning (nivån på forskningen talar för sig själv) att om kvinnor ägnade sig åt högre utbildning så kunde livmodern skrumpna och fortplantningsförmågan hotades.
Män har uteslutit kvinnor från högre utbildning under flera hundra år.
Män har uteslutit kvinnor från yrkesarbete i syfte att göra kvinnorna ekonomiskt beroende av männen.
Maktelitens män är väl representerad bland de kriminella männen (sedan lyckas de av någon anledning bättre med att få friande domar än övriga kriminella män).

Trots detta anser både kvinnor och män att män är mer kompetenta och trovärdiga…

Så ser strukturerna ut i samhället, men när vi kommer till rättsrötan så handlar det om en högst medvetet rättskipning till männens fördel.


Lite om rättskipningen i våldtäktsmål:
Kvinnans tidigare sexuella erfarenheter används för att både bedöma kvinnans trovärdighet/tillförlitlighet samt männens uppsåt!

Exempel på domarnas åtskillnad av horan-madonnan:
”Det kan tilläggas att enbart den omständigheten att de flesta flickor sannolikt normalt inte frivilligt skulle delta i ett sådant omfattande sexuellt umgänge som det varit fråga om, inte är tillräckligt för att lämna N:s och N:s invändning om frivillighet utan avseende.”

”Även om det kan vara svårt att förstå hur någon frivilligt vill vara med på sådana aktiviteter som [kvinnan] var i lägenheten, kan detta beteende från pojkarnas synpunkt inte anses vara så onaturligt, att åklagaren styrkt sitt påstående att de skulle ha utnyttjat [kvinnans] tillstånd.”

”Även om hovrätten liksom tingsrätten har svårt att förstå att [kvinnan] frivilligt skulle inlåta sig i de sexuella aktiviteterna som förekommit i lägenheten den aktuella natten så kan emellertid inte hennes beteende utifrån de tilltalades synpunkt anses vara så onormalt att de måste ha insett att [kvinnan] inte frivilligt deltog i dessa.”

Om domarna har insikt i att de begångna handlingarna är ”onaturliga” och att de flesta inte frivilligt skulle inlåta sig i de ”sexuella aktiviteterna” varför gör de då åtskillnad dvs undantag för vissa kvinnor?
Har inte alla rätt till sexuellt självbestämmande och integritet?
Vilka värderingar ger domarna uttryck för?


Exempel på odemokratiska omskrivningar mm:
”Det finns inga ögonvittnen, vilket tydligen inte var ovanligt vid andra tillfällen när målsägaren stod till tjänst med sexuell service. Inga tekniska bevis har förebringats. När den åtalades kamrater gick in i rummet efter det att den åtalade meddelat att han blivit biten visade målsäganden inga tecken på upprördhet eller irritation, tvärtom vitsordade de att hon var som vanligt, pigg, glad. En motsägelsefull omständighet är att målsäganden en stund efteråt lade fram madrasser på golvet där pojkarna fick övernatta. Vilken våldtagen flicka skulle visa sådan service och gästfrihet mot en våldtäktsman?”

” [Kvinnan] hade under dansen enligt pojkarna betett sig minst sagt sexuellt, något som [kvinnan] inte kunnat utesluta.”

Kommentar: Hur beter man sig när man beter sig minst sagt sexuellt? VEM tar sig rätten att definiera detta och vem tillåts att ta sig denna rätt?

”Det finns inga ögonvittnen, vilket tydligen inte var ovanligt vid andra tillfällen när målsägaren stod till tjänst med sexuell service. Inga tekniska bevis har förebringats. När den åtalades kamrater gick in i rummet efter det att den åtalade meddelat att han blivit biten visade målsäganden inga tecken på upprördhet eller irritation, tvärtom vitsordade de att hon var som vanligt, pigg, glad. En motsägelsefull omständighet är att målsäganden en stund efteråt lade fram madrasser på golvet där pojkarna fick övernatta. Vilken våldtagen flicka skulle visa sådan service och gästfrihet mot en våldtäktsman?”
Vilka värderingar finns bakom ordvalet stod till tjänst med sexuell service och tydligen inte var ovanligt?
Varför påtalas särskilt att inga vittnen eller tekniska bevis finns?
Vems ord får tolkningsföreträde när kvinnan beskrivs efteråt ?
Sådan service och gästfrihet – att ta fram en madrass anses utgöra en sådan service och gästfrihet. Vad hade hänt om hon vägrat ta fram en madrass?

Odemokratiska omskrivningar används.
Våldshandlingar och brottsliga handlingar skrivs om till:
Sexuella aktiviteter
Sexuellt umgänge
Sexuell service


Dessa omskrivningar är odemokratiska då målsägande/brottsoffren inte kan påverka omskrivningarna.
Omskrivningarna är också partiska, osakliga och subjektiva då målsägande inte angett att det rörde sig om sexuella aktiviteter, sexuellt umgänge eller sexuell service.

I svenska domstolar bortses från den hotfulla situationen samt brottsoffrens begränsade handlingsutrymme:
”Hon måste emellertid haft åtskilliga tillfällen att försöka lämna männen eller åtminstone påkalla uppmärksamhet, men såvitt kan bedömas endast vid ett tillfälle gjort ett halvhjärtat försök att göra detta.”
Vem gör bedömningen att hon måste haft flera tillfällen att lämna männen?
Vad hade hänt om hon påkallat uppmärksamhet?
Vad hade hänt om hon försökt att lämna männen?
Hade hon möjlighet att lämna männen?
Var hon kapabel pga omständigheterna att lämna männen?
Försöket att lämna männen bedöms som halvhjärtat istället för att framhålla att försök t o m har gjorts trots den hotfulla situationen.
Varför förringas försöket till endast ett försök? Är inte ett försök tillräckligt?


Avdelning: Domarna är gränslöst dumma, skadorna beaktas var för sig!

”Tingsrätten anser att det är utrett att våldsinslagen under den sexuella aktiviteten i lägenheten varit mer omfattande än vad NN och NN velat berätta om. Samtidigt som det stora antalet skador på målsägandens kropp är anmärkningsvärt måste det också beaktas att dessa skador sedda var för sig är lindriga.”

I Sverige beaktas inte psykiskt våld och skador alls till skillnad från andra länder där allt våld beaktas.
”Vad som framkommit medför emellertid utredningssvårigheter eftersom det är tänkbart att våld vid det aktuella tillfället kan ha använts som ett led i den sexuella samvaron och inte för att tvinga målsäganden till samlag eller andra sexuella handlingar. I vart fall kan de tilltalade ha uppfattat situationen på detta sätt.”
Männen frias


Fall gällande mäns våld mot kvinnor:
Avdelning: Lite stryk får kvinnor och barn allt tåla, skadorna är inte allvarliga och de psykiska skadorna är vi domare inte intresserade av:
”Det våld som L.G utövat mot C.G., sönerna och K.D har inte lett till några allvarliga skador. Av rättsintyg och C.G:s egna uppgifter framgår att hon erhållit blåmärken på kroppen och i ansiktet av sparkar och slag samt blivit blodig på armar och ben när hon pressades mot glassplittret (åtalspunkten 1.5) Även den misshandel som K.D utsatts för ledde till blåmärken.”


Våldtäkt mot barn:
”Mannen medgav att han haft samlag med flickan men sade sig inte ha känt till eller haft anledning att anta att hon var under 15 år.”
” På en fråga hade hon uppgivit att hon var 15 år och han sade att han fick intrycket att hon var sexuellt erfaren.”
Vad är problemet (svårigheten) med att ta reda på (veta) barnets ålder?
Lagen skyddar inte ngn som av andra (i eget intresse) bedöms vara äldre än man faktiskt är.

I Sverige är det tillräckligt att anta…

Fall, våldtäkt mot barn, man 44 år – flicka 13 år:
”Han uppfattade det som att målsäganden A var intresserad av sex och upplevde henne som erfaren som sexpartner. Hon tog för sig och visste vad hon ville.”
”Det hade innan inte varit något snack om hennes ålder. Han frågade inte rakt ut så att han fick något svar. Han uppfattade henne som att hon gick i gymnasiet och trodde hon gick estetisk linje i gymnasiet. Hon var vuxen i kroppen och ville bli billackerare och dylikt och berättade för honom att hon läste estetisk linje, ritade och dylikt. De diskuterade inte i vilken klass hon gick och hon sa aldrig att hon gick i sjunde klass.”

Avdelning: Ett samtycke kan vara mer eller mindre uttryckt, det är inte så jävla noga när männen är kåta på barn:
…konstaterar att B.A även om han först under det första sammanträffandet fått vetskap om målsägandens ålder haft skälig anledning att med hänsyn till uppgifterna i bilddagboken anta att hon inte fyllt 15 år. Brotten bör med hänsyn till omständigheterna och till att de i huvudsak skett med målsägandens mer eller mindre uttryckliga samtycke bedömas som mindre allvarliga och ska B.A därför dömas för sexuellt utnyttjande av barn, ett brott för vilket är stadgat fängelse i högst fyra år. ”

Han frågade inte, uppfattade, trodde, bedömer flickan som vuxen i kroppen ( i eget intresse), tog för givet…
Hon sa aldrig…
Vem lägger mannen ansvar på?
Vilket ansvar anser mannen att han har?
Vilket ansvar åläggs den vuxne mannen av domarna?


Och så ringer konservativa  män in till RingP1 och klagar över att domstolar är så feministiska?
Och denna redaktion lägger ut ett debattämne med rubrik:
"Är domstolar feministiska"
Det är uppenbarligen styrt utav extremt manliga normer.
Även vår Public Service alltså som "svenska folket" har så stort förtroende för.
Yrkesjuristernas socialisationsprocess:

SOU 1953:14 s. 233
”Det är således icke våldtäkt, om någon bereder sig tillfälle till samlag med en kvinna genom att locka henne att frivilligt förtära rusdrycker så att hon i sitt berusade tillstånd giver vika.”

Advokat Leif Silbersky, 1974
”Det sägs ju att ett kriterium på en gentleman är att han alltid respekterar vad en annan säger. Ett ja är ett absolut ja och ett nej är ett absolut nej. Men i sexualavseende är den normalt funtade mannen ingen gentleman. Han accepterar inte ett nej – och de flesta flickor vill inte heller att han gör det. Om han omedelbart lydde ett nej – hur många samlag skulle det då bli i Sverige? Sannerligen inte många och det skulle vara till stor missräkning för båda parter.”


Åklagare Gunilla Qwist i  våldtäktskrisen (HANDBOK, 1983)
”I våldtäktsmål föreligger så gott som alltid, med undantag naturligtvis för de regelrätta överfallsvåldtäkterna, åtminstone någon för målsäganden besvärande omständighet. Det behöver ofta inte vara mer än att målsäganden begått en dumhet, som är mänsklig och försvarbar men utan vilken den brottsliga gärningen förmodligen inte kommit till stånd. Exempel på en sådan ”dumhet” kan vara att målsäganden släppt in en främling eller gått men honom hem, eller uttryckt eller betett sig provokativt på något sätt eller bara varit passiv alltför länge.”


Avdelning: dum riksåklagare som använder sin maktposition och offentligt sprider myter om våldtäktsdebatten:
"Räkna inte med ökning av dömda våldtäktsmän"
”Även om det förekommer falska anmälningar döljer sig alldeles säkert ett stort antal verkliga våldtäkter bakom de utredningar som läggs ner eftersom det inte går att bevisa brott. Men debatten innehåller ofta övertoner och överdrifter.”
:
Förutom de inblandades berättelser fanns stödbevisning i form av - bland annat - dokumenterade skador.
Fredrik Wersäll dåvarande riksåklagare (tidigare justitieråd i HD och medverkade i den friande domen i Tumba-fallet) år 2007


Avdelning: Dum riksåklagare som vill sprida myter om våldtäktslagstiftningen:
”Den sexualbrottslagstiftning vi har, från år 2005, är modern och bygger på att varje människa har rätt till sexuell integritet och självbestämmande och att sex ska vara frivilligt mellan de inblandade. Våldtäktsbegreppet har utvidgats.”
”Förväntningarna på att åklagare ska kunna väcka åtal i väsentligt högre utsträckning måste motsvara den verklighet som finns. Krav på rättssäkerhet måste gälla på samma sätt i mål om sexualbrott som alla andra brottmål. Här finns inte utrymme för kompromisser.”


Fredrik Wersäll dåvarande riksåklagare (tidigare justitieråd i HD och medverkade i den friande domen i Tumba-fallet) år 2007

Avdelning: dumma advokater som offentligt avslöjar sin snedvridna kvinnosyn:
Om ny HD-praxis gällande våldätkter, 2009
”Det är en signal om att det inte räcker med målsägarens glada uppsyn eller en trovärdig sammanhängande berättelse.”
Advokat Stefan S”Ord står mot ord och så är det lite lös kringbevisning som visar att flickan varit upprörd efteråt.”
Advokat Carl L I SvD 2009-08-20 (”Ny praxis väcker hopp om frianden”)


Avdelning: dum kammaråklagare som använder sin maktposition och offentligt avslöjar sin snedvridna kvinnosyn utan att förstå det, Rolf Hillegren, 2009.

"När man säger våldtäkt tänker man mest på riktiga ruggiga våldtäkter. Men tar man en man och en kvinna som känner varandra och kvinnan säger att hon inte har lust i dag, men mannen kör ändå. Visst är det oschyst, men kanske inte värt två års fängelse. Det liknar mer en ordningsförseelse".

”Man brukar säga att ett nej är ett nej och det kan jag ju i och för sig hålla med om. Det är naturligtvis ett allvarligt brott mot en gentlemannaregel att inte acceptera det. Men det är inte värt två års fängelse.”

”Jag delar uppfattningen att ”ett nej är ett nej” som brukar hävdas.”

”Att inte ha samlag mot någons vilja är en utmärkt umgängesregel som dock passar bättre i etikettböcker än i lagböcker.”

Avdelning: dum kammaråklagare (Rolf Hillegren) som avslöjar sina kollegor:
”Jag vågar påstå att min syn på våldtäktsbrottet inte nämnvärt skiljer sig från mina kollegors. I så fall skulle jag inte yttra mig.”


Och Hillegrens uppmärksammade uttalanden har lett till vad? Vilken förändring?

Ingen alls, media "upprörs" i tre dagar.
Det är allt.
I domstolarna fortgår samma värderingar.


Denna jämförelse mellan två fall förtjänar en egen plats i kommentatorsfältet.

Domstolens beskrivning av åldersskillnaden i de båda fallen är ett tydligt exempel på hur domare argumenterar till våldsamma mäns fördel och våldsutsatta kvinnors nackdel. Det spelar ingen roll att det är männen som utövat våld mot flickan/kvinnan. Kvinnan ska få fan för att hon är äldre än (de myndiga) männen och mannens handlande mot en omyndig (sexuellt utnyttjande av barn)ska förmildras. Det finns liksom ingen nedre gräns för våra domare…

Ett fall gällande sexuellt utnyttjande av barn och det andra fallet är en gruppvåldtäkt mot en kvinna.

Fall 1: Man 25 år - flicka 11 år (sexuellt utnyttjande av barn)

”Det synes istället ha varit fråga om ett, trots åldersskillnaden, tämligen förtroendefullt och ömsesidigt förhållande mellan parterna.”

Kommentar: logiken blir också bristande eftersom mannen knappast skulle ha utnyttjat flickan sexuellt om nu förhållandet skulle varit så förtroendefullt och ömsesidigt!
Mannen fälls till ansvar.


Fall 2: Kvinna 35 år – männen 20, 20, 22 och 23 år (en kvinna våldtas av minst fyra män)

”De tilltalade är i 20-årsåldern medan [kvinnan] är ungefär 15 år äldre. För X, X och X. måste hon således ha tett sig som avsevärt mer livserfaren än vad de själva var.”

”De kände dessutom till att hon visat sexuellt intresse för andra män i deras ålder…”
Männen frias.

Domen är under all kritik, efter omfattande analys kan jag inte komma till annan slutsats än att domstolen friade männen pga åldersskillnaden. En kvinna ska inte komma och tro att hon kan ha sex med yngre män, det är förbehållet män.

De myndiga männen kallas ”pojkarna” i domskälen! Domarna avslöjar sig med andra ord.

Domen bygger på tolkningsföreträde för männen, forskning beaktas inte, odemokratiska omskrivningar av våldet används mm. Domen är ett klart brott mot Europakonventionen.


Tittarstorm

Mycket intressant info, URN!
Hur många är ni som har koll på alla dessa rådmän och domar? Hur jobbar ni med den info ni ligger inne med? Den borde spridas ut så den blir allmänt känd. Vi behöver ha kunskap om vad som väntar i en eventuell rättsprocess och vilka rådmän som aktivt motarbetar kvinnors och barns rättssäkerhet och lagstiftning.

Rådmän tillsätts och godkänns ytterst av regeringen. Det finns skäl att den här sortens info ges till flera så vi kan inge våra synpunkter i samband med tillsättning av rådmän.


Håller med!

Och vi borde resa runt och bevaka dessa rättegångar och domslut!


Tittarstorm

Exakt min tanke SL!
Jag skulle väldigt gärna vilja bevaka rättegångar där det gäller våld och sexualbrott mot kvinnor och barn! Men de brukar oftast hållas bakom lyckta dörrar om jag förstått rätt. Av hänsyn till offret säger man, men med tanke på ovanstående är det skälet inte riktigt trovärdigt.

Jag hörde vid ett tillfälle en bandupptagning från en rättegång som Katarina Wennstam gjort om jag inte missminner mig. Såna borde finnas fler av! Där hördes en mansröst (försvaret) säga att den våldtagna målsägandens utseende troligen medförde att hon inte hade det lätt att skaffa partners...
Det är såna här saker som måste ut!


Ja, är man "ful" så ska man vara tacksam för att någon vill våldta...
Jag tror inte alls alltid att det handlar om att skydda offret, utan att skydda gärningsmannen, precis samma värderingar som på 70-talets bordellhärva, där alla kvinnorna hängdes ut med adress och p-nr, medan männen anonymiserades.


Tittarstorm

Kvinnors kroppsliga integritet är villkorad och är beroende av mäns tolkningar och samtycke. En våldtäkt är inte en våldtäkt om inte mannen uppfattar den som en sådan, medan kvinnan måste bevisa att hon inte samtyckt. Mannen har inget ingen plikt att ta reda på om samtycke från kvinnan föreligger. Hans ord räcker och hennes uppförande kan definieras som en sexuell invit om mannen ser det så.
Kvinnan ges ansvaret för att mannens sexualitet inte väcks vid fel tillfälle och hon måste ge akt på att hon eller hennes kropp inte ger fel signaler.

Det gäller alltså att man som kvinna är påpasslig och inte bryter mot de manliga normerna! Om en kvinna inleder ett samtal med en man ute på offentlig lokal (krogen) anses hon genom detta agerande signalera sexuell tillgänglighet. Nekar hon sex efter detta samtal har hon brutit mot spelreglerna!
Det här har jag upplevt många många gånger och brukar numera meddela mitt ointresse av sexuell kontakt redan tidigt i samtal med främmande män. Påfallande ofta upphör deras intresse för min person efter det. :D

Kvinnan anses tillgänglig för sex så länge inte annat meddelas, och då på ett sätt som är förståeligt för mannen. Hennes upplevelse av händelser ogiltigförklaras och hela bedömningen görs ur mannens perspektiv.
Hillergrens brist på förståelse av lagen är ett tydligt exempel på att lagstiftningen inte fungerar så länge det är bara de sexuella kränkningar som mannen ser som sådana som räknas.
Allt annat är något annat och en populär definition är "falsk anmälan".


Kvinnan inte bara anses sexuellt tillgänglig till motsatsen bevisats, hon ÄR det enligt vår lagstiftning.

I vårt "jämställda" Sverige. På det ska läggas de ålderdomliga värderingar som domarna synliggör i sina domslut. Har vi kommit så mycket längre?Kan inte avslöja detaljer, men vi finns över landet. Vi har flera bra nätverk och har spridit info om fall i dessa. Vi har också informerat journalister, forskare, jurister, författare, media etc i stor omfattning.

Vår erfarenhet är att det bästa sättet är att skapa en opinion mot domarna och sprida kunskap om vad som händer och sker i domstolarna så att våldsutsatta kvinnor och barn vet vad som väntar. Men media hjälper till att tysta ner och skriver inte, så det gäller att så många vet att media till slut är obehövlig.

Att påverka rättsväsendet är ingen framkomlig väg idag iaf, enligt vår erfarenhet. Det måste till en utredning, men det är nog många som inser vad den skulle visa fram. Så det finns STARKA krafter som motarbetar en utredning.

Mot en rådman finns en mycket stark kritik lokalt. Många, många vet om rådmannens bakgrund och vad han sysslar med i sin rättskipning, men tingsrätten gör inget för att tillgodose våldsutsatta kvinnors situation. Lagmannen skyddar istället rådmannen, som misshandlat sin fru och som dömer till våldsamma mäns fördel, och lämnar oriktiga uppgifter till media.

Vår erfarenhet är att en granskning av domstolen innebär att domarna möter upp kritiken med än mer motstånd. Frågan är hur genomtänkt det är, eftersom domarna tvingas använda värre och värre olagliga och odemokratiska metoder. Men det är så det ser ut.


Det är enligt min uppfattning precis vad som händer i många enskilda fall. De våldsamma männen möter kvinnorna med mer och mer motstånd i rättsprocesserna. En del av dem lierar till slut sig med våldsamma domare för att kunna ha framgång i rättsprocessen (med hjälp av olagliga och odemokratiska metoder).

Om man analyserar enskilda fall och kartlägger dem i detalj, ser man mönstret av samhällsstrukturerna träda fram tydligt. Det är ingen skillnad. Männen i de enskilda relationerna beter sig precis på samma sätt som männen i det större sammanhanget dvs samhällsstrukturen.

Rättegångar och domar måste hårdbevakas samt domar måste JO-anmälas etc. Vi har i våra fall sett att JO inte är rättssäkert heller. Men uppmana kvinnor att JO-anmäla ändå. JO lägger mycket snabbt ner vissa anmälningar. Men de lämnar ju skriftlig bevisning efter sig.

Det finns pågående "produktioner", kan inte avslöja mer. De ska naturligtvis spridas senare. Men sprid gärna informationen och kunskapen vidare så länge.


Tommy E t ex utnämndes av regeringen, mycket riktigt. När Karlskoga tingsrätt lades ner, utnämndes han av regeringen i Örebro tingsrätt. En dryg månad senare (!) utnämndes han i Skaraborgs tingsrätt. Kort tid efter att han utnämnts i Skaraborgs tingsrätt, "tog" han över ett mål och dömde till en våldsam maktmans fördel. Hur tänkte regeringen där ;)

Även Lars F kom till Skaraborgs tingsrätt denna tid, men han har inte utnämts av regeringen utan som man skulle kunna kalla det,"frifräst", som han kallar det själv.

Han har haft Göta hovrätt som anställningsmyndighet (beslutet dröjde lite olyckligt, hovrätten har ingen info om varför regeringens beslut dröjde) och sedan har han varit förordnat i Skaraborgs tingsrätt. En massa konstiga omständigheter och konstruktioner (om man börjar granska inser man snabbt att det finns mycket att granska, inte enbart domsluten och domskälen) som gjort Lars F till en riktig "frifräsare" med en kvinnofientlig agenda.

Maktstrukturer när de är som värst.

I dessa fall då de skyddar andra maktmän, finns det INGEN som står på kvinnornas och barnens sida.

Men vi har trots att media hjälpt till att tysta ner fallet (DN publicerade t o m en man som en "kränkt stackars man som fick gråta ut på ett helt uppslag" i den TRYCKTA versionen, så ingen skulle kunna ge information om vilka uppgifter som DN uteslöt)få fallet känt på högsta nivå. Tingsrätten kanske kommer ha mindre stöd från högsta nivå framöver ;)

Rättsrötan har pågått under flera decennier, men kvinnor har tystats ner med hot och andra odemokratiska metoder. Maktmännen idag har fått lite extra problem, hot fungerar inte längre.

Kvinnorna dokumenterar, polisanmäler samt sprider informationen vidare i sina nätverk ;)

Rättsrötan skulle kunna hålla många personer sysselsatta på heltid. Ju mer man granskar ju värre omständigheter och ju fler oegentligheter hittar man...


Det här är korruption.
Det är inte pengar, som många tror och som media endast skriver om( jmf Göteborgshärvan), som är drivkraften utan MAKT och VÄNSKAP.

Det är just dessa faktorer som är de stora grugrunderna för ett rättsväsende i förfall, makt- och vänskapskorruption.Min erfarenhet, som även delas av andra, är också att de stängda rättegångarna främst är för att dölja kvinnoföraktet och kvinnohatet. Kvinnor luras till att tro att det är för deras skull.

Jag uppmanar alltid våldsutsatta kvinnor att inte ha stängda dörrar samt så många vittnen som möjligt på plats i rättssalen.

Det finns fall där domen INTE speglat förhandlingen. En domstol som gör precis som de vill, för att skydda maktmannen i fråga.

Bandinspelningar som gallras fortare än kvickt. Inte klokt!

Rättegångar borde spelas in i sin helhet och bevaras för alltid. En särskild kamera borde vara riktad mot domaren för att förhindra det kränkande bemötande som många kvinnor möter idag.


Om man ser rättsutvecklingen på området är det tydligt att de antifeministiska männen inom domarkåren är de som bestämt rättsutvecklingen.

Utgångspunkten är att kvinnor är falska och anmäler falskt (tvärtemot vad forskning visar).
Utgångspunkten är att kvinnor är sexuellt tillgängliga för män.
Utgångspunkten är att män inte kan förstå ett nej, inte kan hejda sig, inte kan tolka ett samtycke.

Det är således både en problematisk kvinno- och mansbild som domare utgår ifrån.

I rättsprocessen är fokus på brottsoffret dvs kvinnan. Gärningsmannens handlande osynliggörs. Kvinnan och kvinnans handlande granskas i detalj. Hur kvinnan än gör, argumenteras till kvinnans nackdel och till mannens fördel. Moment 22.

Domsluten bygger på stereotypa föreställningar, fördomar och okunskap. Domare beaktar inte den forskning som finns.


 
ANNONS
 
Calle

Calle

8 februari 2012 12:43

Jag skulle gärna vilja knycka några citat från dessa dumgubbar och lägga ut på min blogg! Snälla, får jag göra det? Den här idiotin bör spridas som varnande exempel på hur det ser ut i Sverige idag.
Det går förresten inte att kopiera och spara, ska det vara så?

http://calleism.wordpress.com

shedlight

8 februari 2012 13:14

Jag utgår från att URN vill sprida det här maximalt, så sprid på.

På sista frågan; ja...

 
Ingen bild

noboytoy

9 februari 2012 09:44

Jag har läst samtliga av URNs kommentarer tidigare men vill tacka för sammanställningen. Detta borde spridas överallt.

shedlight

9 februari 2012 15:46

Det är långt men det är viktigt.
Det borde verkligen spridas.

Det kommer mer.

 
Ingen bild

Utred rättsväsendet NU

9 februari 2012 21:02

Det är bara att sprida.
Både du SL och NBT har också full förfoganderätt över min information ;)

Som sagt det kommer mer...

Tills dess kan man läsa om domare i vår Högsta domstol. Om man läser artiklarna i sin helhet i Juridisk Tidskrift som refereras till i inlägget baxnar man över domarnas okunskap, deras bristande förståelse för våld och sexuella övergrepp, brottsoffer,förövare, deras osunda värderingar och attityder som de ger uttryck för mm.

Jag ställer mig också frågan hur de kan i skrift kan lämna sådana bidrag efter sig och avslöja sin okunskap och sina värderingar och attityder. Hur tänker de? Men som vanligt är det bristande självinsikt som är förklaringen. Det är en skrämmande verklighet att de kan vara domare, dessutom i ett lands högsta domstol. Men för maktens män finns inga krav på kunskap eller kompetens, det är andra kriterier som styr...

http://suspicio.wordpress.com/2011/09/25/gastinlagg-om-de-som-kampar-for-att-fria-domda/

shedlight

9 februari 2012 21:10

Tack för länken och infon!

Någon försöker göra intrång nu märker jag...om det händer något så vet du.

 
Ingen bild

Utred rättsväsendet NU

9 februari 2012 21:29

Hur tänker de?
De vet ju inte vad som görs (samt gjorts under lång tid)varje dag IRL.
Blir de inte lite patetiska och avslöjande då, när de tar bort informationen här.
Bristande tankeförmåga och självinsikt skulle jag tro.

Tas det bort, kommer det dessutom tillbaks och tillbaks... Dessutom kommer mer och mer information enligt den enkla principen att de själva genom sitt agerande har valt att sprida rättsrötan i större omfattning.

Enkel grundprincip: handling-konsekvens, handling-konsekvens...

shedlight

10 februari 2012 00:12

Håller med.

Men även info om att dessa intrångsförsök pågår ska spridas, för de tyder på ngt.

 
Atmosphere girl

Atmosphere girl

9 februari 2012 21:41

Detta är en mycket obehaglig sanning. Jag tror inte att det är många som vet att det ser ut så här i våra domstolar. Jag hade ingen aning och är riktigt skakad. Så vidrigt, sjukt och sorgligt. Vi har alltså inte kommit längre än så här i vårat så kallade jämställda samhälle. Jag vill bara gråta...

http://theatmospheregirl.blogspot.com

shedlight

10 februari 2012 00:11

Det är en obehaglig sanning.

Vi har inget rättsväsende som är säkert för kvinnor och barn i Sverige.

Det gäller att sprida denna info så mkt det går på nätet, för media hjälper inte till.
Så vi måste göra det själva.

Det är hittills bara nättidningen Feministiskt Perspektiv som skriver om det här.

 
Ingen bild

Utred rättsväsendet NU

10 februari 2012 22:04

Lite fler exempel på hur kvinnor som påtalar männens våld hanteras i rättsprocesserna.

Ur ett brottmål gällande grov fridskränkning mot barnen:
Kvinna har uppgett att mannen utövat våld mot barnen samt att ”[Mannen] har fina kvalitéer och är en fantastisk pappa på många sätt.”

Trots detta skriver tingsrätten att det måste ”anses ofrånkomligt” att barnen inte påverkats av ”[kvinnans] negativa inställning till [mannen].”

Kvinnan har påtalat våld mot barnen vilket mannen också erkänner eftersom han är så överbevisad. Trots detta anser tingsrätten att kvinnan har en negativ inställning till mannen.

I samma ärende i vårdnadsmålet uppger hovrätten att ”Inte desto mindre får det anses ge vid handen att barnen hos [kvinnan] befinner sig i en aggressiv miljö när det gäller inställningen till deras far.”

Trots att mannen erkänt våld och inte tillerkänns vårdnaden, då han enligt lagstiftningen är utesluten som vårdnadshavare då han vid ett stort antal tillfällen utövat våld mot de små barnen, tillskriver hovrätten kvinnan en ”aggressiv” miljö samt tillerkänner kvinnan ensam vårdnad om barnen.

Kvinnan har begärt att hovrätten motiverar vad de grundar sitt påstående om en aggressiv miljö på.

Hovrättsdomaren svarar ”Mejlet föranleder endast följande svar. Hovrätten har kollektivt beslutat om dom i målet på det sätt som framgår av densamma. Något ytterligare har jag inte att säga.”

Det är så här våra domare beter sig. När kvinnor begär motivering av uppgifter i domskälen, så vägrar de svara på frågorna och ange grund för sin bedömning. Men att tillskriva kvinnor negativa uppgifter eller egenskaper utan att ange grund för sina påståenden fungerar bra.

En av domarna i hovrätten deltog i de fällande domarna mot kvinnorna från en kvinnojour.

Ur en annan vårdnadsdom:
”Barnen kan inte fortsättningsvis bo hos någon som förgiftar deras synsätt på en högst vanlig pappa.”

Jag skulle inte kalla pappan för en högst vanlig pappa. Pappan har anlitat den ökända Lena H.S som ingivit ett högst partiskt utlåtande till tingsrätten samt vittnat i målet.

”Psykologen Lena H.S . har i sin utredning och i sitt vittnesmål på ett systematiskt och gediget sätt visat hur barnens situation allteftersom utvecklats på ett osunt och försåtligt sätt och att den styrts av [kvinnans] fientlighet.”

”Här kan tingsrätten konstatera att situationen som uppstått för barnen X är alarmerande. De är för närvarande helt hänvisade till och ockuperade av sin mamma. Barnen tar kraftfullt avstånd från sin pappa i andras närvaro, åtminstone ytligt sett. Om detta får fortsätta så riskerar barnen att inte ha någon fortsatt relation till sin pappa, att de förlorar honom.”

Dramatiken är enorm i denna tingsrättdomares egna lilla värld (PASad av Lena HS).

Tingsrättsdomaren fortsätter (kan undra om domaren är drogad under förhandlingen?):

”Ingen hugger av den hand som föder dem.”

”För barnet upp till en viss ålder, senast till tonåren, är föräldern/a något självklart älskat, ramen för barnets liv.”

”Barn behöver båda sina föräldrar av många olika skäl, men djupast sett för att föräldrarna representerar två sidor av dem själva, två sidor behöver integrera, ta sats ifrån, lära sig acceptera, älska och utveckla. Detta är varje människas djupaste byggstenar.”

”De titthål, som lämnats till den värld av glädje och stolthet som ofta är förenat med gemenskapen med barn, har förmedlats främst av [pappan], av Lena H.S…”

Angående barnens vilja sägs följande:

”Att de uttryckt att de vill bo hos henne [mamman] är därmed inte något som kan ses som bevis för deras ”vilja”.”

”Tingsrätten finner således att omständigheterna i målet är sådana att barnens s.k vilja inte utgör någon omständighet av avgörande betydelse.”

Hallå, är det inte barnens vilja och bästa som ska styra en vårdnadsdom? Tydligen inte.

Tingsrättsdomaren avfärdar också kontaktpersonen som utsågs när barnen skulle sova över hos pappan:

”Hon har inför rätten förklarat att eftersom barnen inte ville så kan man inte enligt barnkonventionen ”tvinga dem”. Barnen hade som nu då vårdnadshavare[sic]. Vilken utomstående har rätt att säga att barnen skall få göra som de ”vill” och sätta en vårdnadshavare ur spel? NN har inte haft roll att självständigt överpröva rättens beslut.”

Tingsrättsdomaren passar också på att agera självutnämnd expert på barnuppfostran och barn i domen:

”Vill man vägleda så agerar man på ett sätt som gör förslagen trovärdiga. Man kan då istället säga t.ex att ni har en pappa, pappa är bra, han längtar efter dig/er etc. Vill man förtydliga kan man t.ex säga; att pappa och jag har lite besvärligt just nu men det är något som vi skall klara av, det klarar vi av, det kommer bli bra till slut. Det en förälder verkligen tror på och vill efterföljs regelmässigt av mindre barn. Om barnen inte vill så beror det på att barnet känner att inte heller föräldern vill. Ansvaret för hur barnen agerar upphör därför inte för att den vuxne hänvisar till barnets vilja. Om barnet vilja skulle stå över alla andra överväganden behöver barnet inget vårdnadshavare.”

Opartiskt, sakligt och objektivt så det förslår med barnets bästa i fokus… Eller inte.

Kontentan är alltså att barn mot sin vilja ska tvingas till en förälder dvs pappan. Barnen är mellan 8 och 14 år, men de ska tvingas ändå.

Mannen får ensam vårdnad och barnen sätt i ”karantän” hos pappa de fyra följande månaderna.

Ja, för er som undrar så skriver tingsrätten själv karantän.

”Tingsrätten kan inte med säkerhet avgöra under hur länge en sådan ”karantän” skall pågå, men tingsrätten har efter övervägande kommit fram till att det är rimligt och troligt…”

Domen hyllas av papparättsrörelsen och mansrörelsen…

Ur ett annat vårdnadsmål, ur tingsrättsdomen. Fakta i målet är att mannen erkänt våld mot barnen:

"När det först gäller barn1 och barn2 behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna innebär [kvinnans] inställning till [mannen]att ensam vårdnad för henne sannolikt skulle innebära en försämring."

"Det är också omöjligt att bortse från att [kvinnans] animositet mot [mannen]vid ensam vårdnad för henne skulle kunna innebära att hon fattade beslut mer grundade på sin aversion mot [mannen]än barnens bästa.”

Kvinnan har begärt att få veta vilken grund som domaren tillskriver kvinnan dessa egenskaper. Inget svar från domaren.

Ur en kompletterande vårdnadsutredning som tillkom efter att domaren i hovrätten avbrutit förhandlingen på eget bevåg.

En man HYRDES in av socialen:

"[Kvinnan] har gjort gällande att det finns förhållanden hos [mannen]som skadar barnen, att han har en personlighet som inte bara skadar barnen utan också henne som partner och kvinna. Den uppfattningen delas varken av barnen, av utredarna eller av andra vuxna som har insyn i förhållandena och som har eller har haft en dialog med [mannen]. I en förlängning kan [kvinnans] påståenden och personliga erfarenheter och åsikter om [mannen], om de vidhålls med samma styrka och omfattning som hittills, otillbörligt skada barnens möjlighet att få en nära och tillitsfull relation till [mannen]."

"[Kvinnan] uttrycker ett misstroende mot [mannen]och påtalar olika brister hos honom. Det är i många avseenden påståenden som hon inte kan styrka och därför anser utredarna att det är osäkert vilken hänsyn man skall ta till dessa uppgifter."

"[Kvinnans] inställning och påståenden, och de konsekvenser det kan medföra för barnen, är något som Hovrätten bör värdera, uppmärksamma och ta ställning till."

Kvinnan har begärt att få veta vilka personliga motsättningar som avses samt vilka andra vuxna som avses samt vilken insyn de har i parternas förhållanden. Socialen vägrade svara.

Den vårdnadsutredning som hovrättsdomaren inte var nöjd med utan ville ha en ny innehöll följande skrivning:

"Fortsatt gemensam vårdnad innebär att [kvinnan] tvingas samarbeta med en man som hon är rädd för och känner obehag inför. Det gynnar inte samarbetet och i förlängningen inte barnens situation."

Slutsats: kvinnor ska inte tro att det är tillåtet att påtala männens våld mot dem och barnen.

Trots att dessa tre män erkänt våld mot barnen (men inte våldet mot kvinnorna som kvinnorna även påtalat) tillskrivs kvinnorna aggressiviteten…

Och de våldsamma männen ses som oproblematiska samt tillskrivs ingen aggressivitet trots att de erkänt våld…

Vårdnadsprocesserna är rena farser...

shedlight

11 februari 2012 12:13

Jag har sparat denna och några andra ännu opublicerade kommentarer till ett nytt inlägg men lägger ut denna här också.

Jag kan knappt TRO att detta är sant.
Men jag VET att det är det, det finns så många likadana vittnesmål från kvinnor.

Dessa domare borde omedelbart entledigas.
De har inte i ett rättsväsende att göra.
De är uppenbart totalt styrda av sina egna värderingar och tolkar lagen efter dem, istället för tvärtom.
Sådana domare kan inte en rättsstat ha.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av shedlight - 21 januari 2017 10:32

  Även i år beslutade länstyrerelserna om licensjakt på varg utan någon egentligt grundlig analys och reflektion om varför. Överklagande av naturorganisationer till högsta juridiska instans ledde inte till någon förändring trots att domstolar int...

Av shedlight - 11 augusti 2016 21:55

Idag nås vi av nyheten att Ecuadors ambassad tillåter att Assange förhörs om våldtäktsmisstankarna som funnits sedan 2010.    Men varför glömmer media bort vad som har hänt under dessa år? Hur Assange har utryckt sig? Hur en åklagare som inte ens...

Av shedlight - 22 juli 2016 10:49

Idag är det fem år sedan Anders Behring Breivik utförde sina välplanerade och fruktansvärda terrordåd.   Trots att det är en händelse som omtalats mycket i både Norge och Sverige så tycks den kontext som Breivik verkade i, inte ha analyseras. Han...

Av shedlight - 30 juli 2015 13:55

Den fasansfulla historien om lejonhannen Cecils död i Zimbabwe rullar nu över världen. Han sköts  med pilbåge och föst efter 40 TIMMAR efterföljande  sköts han ihäl med skjutvapen. Ett mer utstuderat djurplågeri är svårt att föreställa sig. Den nöjes...

Av shedlight - 27 juni 2015 11:43

Tänkte faktiskt försöka blogga lite i sommar men jag tänkte börja med en att reprisera ett tidigare inlägg och förändra det lite - från att handla om SD till att handla om SD-anhängare. Det är precis lika aktuellt idag som när det publicerades mars 2...

Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se