Direktlänk till inlägg 25 november 2011

Mäns våld mot kvinnor -ett globalt folkhälsoproblem

Av shedlight - 25 november 2011 11:11

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/jamstallda-man-ar-mindre-valdsamma_6660688.svd

Idag, 25 november,  ärFN:s internationella dag för att uppmärksamma och bekämpa mäns våld mot kvinnor.Våld mot kvinnor hotar rätten till liv

Rätten till frihet och personlig säkerhet bygger på att kvinnor ska kunna leva utan rädsla och våldshot. Statens förpliktelse mot individen upphör inte för att en kvinna går in genom dörren till sitt hem.


Det personliga är politiskt sammanfattar kvinnorörelsens djupa ifrågasättande av de sexistiska fördomar som finns inbyggda i rättsväsendet och i kulturen.


År 2004 lanserade Amnesty International en världsomspännande kampanj Stoppa våldet mot kvinnorna.

Den innehöll fyra punkter:

1. diskrimineringen av kvinnor måste upphöra

2. straffriheten för våld mot kvinnor måste upphöra

3. kvinnor måste uppmuntras att själva organisera sig i kampen och stödja i denna process.

4.allmänhetens medvetande om dessa frågor måste väckas


Dessa fyra punkter är ännu idag 7 år senare precis lika aktuella, om inte mer.


Om kvinnomisshandel

2007 polisanmäldes 26900 kvinnomisshandelsbrott i Sverige, varav 73% skedde inom en relation. BRÅ uppskattar att endast ca 20% av alla brott leder till polisanmälan.

Slagen dam visade att 67% av alla kvinnor mellan 18-64 år utsatts för våld av en man och/eller trakasserats sexuellt efter sin 15årsdag.

Studier i Canada, Finland och Norge visar på liknande siffror.


WHO har därför definierat mäns våld mot kvinnor som ett globalt folkhälsoproblem.


Engelsk forskning visar att en kvinna i genomsnitt blir misshandlad 30 ggr innan en polisanmälan sker.

Det är alltså fråga om seriell brottslighet i de allra flesta fall av våld mot kvinnor.

Begreppet kvinnofridskränkning innebär just det= seriell brottslighet, upprepade kränkningar. Men! man måste också undersöka om barnen i relationen, misshandlas!Liksom om det förekommer djurplågeri och hot mot djuren i relationen.


Man pratar om våldets normaliseringsprocess, när det gäller våldsamma relationer. Det innehåller både rädsla, att den som misshandlas lägger skulden på sig själv, m m och till slut upplever våldet som en normal del av vardagen.


Aldrig är sedan risken större för att mannen skadar henne allvarligt än när hon tar avstånd från honom, genom separation och eller/polisanmälan.

Dessutom visar forskning att 70% av de som misshandlat en kvinna kommer återfalla i sitt beteende.


Domstolar

Domstolarna intar idag en mycket kritisk eller försiktig hållning till den bevisning som åklagaren framlägger till stöd för sin talan i mål som rör kvinnomisshandel.

Flera undersökningar visar att de svenska domstolarnas styrs av föreställningar om kön, sexualitet och tvång i tolkningarna av dessa mål.

Det finns tecken på att det inte bara rör sig om en bevisfråga utan att andra faktorer kommer in i bedömningen.  


Den ena utgörs av kvinnans motivation att få mannen straffad för gärningarna:

Om hon är mycket angelägen om detta begränsar det hennes trovärdighet.

Om hon å andra sidan tycks mindre angelägen tycks man ta viss hänsyn till detta ”önskemål” genom att ”rensa i åtalspunkterna” och döma relativt milt.


Den andra faktorn som tycks spela roll är att man i rätten visar viss förståelse för mannens beteende.


Det finns också en föreställning om ett idealt offer för kvinnomisshandel.

Avviker man från den mallen kan man räkna med mindre skydd från samhällets domstolsväsende.

Svaga kvinnor, ideala offer, kan få rättsordningens skydd genom brottet grov kvinnofridskänkning. Kvinnor som ”sticker upp”, provocerar och gör motstånd ska inte ha detta skydd.


Samma resonemang gäller för övrigt även vid våldtäkt, så våra domstolar fallerar i sitt rättsväsendets uppgift att även skydda kvinnor.


Vårdnadstvister

Det könsmaktsperspektiv som präglade kvinnofridsutredningen var i stort sett frånvarande när det gällde vårdnadstvistutredningen på 90-talet.

Man glömde alltså bort att det fanns våldsamma män.


Fäder var antingen närvarande eller frånvarande. Om de var våldsamma eller inte var inte i fokus.

Det här innebar att man inte uppmärksammade den våldsutsatthet som kvinnor med delad vårdnad kan uppleva. Inte heller barnets utsatthet togs upp.

Föräldrabalken 1998 gjorde det möjligt att döma till gemensam vårdnad mot den ena förälderns uttalade vilja.


Barnombudsmannen visade

-att när våld nämns i domen dömdes till gemensam vårdnad i mot en förälders vilja i 49% av fallen,

-där våld inte nämns i blir resultatet gemensam vårdnad i 40 % av fallen!


Det är alltså omvända världen.


Barnets perspektiv beaktas inte överhuvudtaget.

Så Sverige valde optimistprincipen när det gällde vårdnad och umgänge.

Man skapade en kontext som var möjliggörande för fäders tillgång till barn, men hindrande när det gäller arbete mot fäders våld och skydd av mödrar och barn efter skilsmässor och separationer.

I praktiken ansågs en man som använde våld mot kvinnor som en tillräcklig bra far till motsatsen bevisats. Bevisbördan har placerats hos mödrarna, de är de som ska bevisa att gemensam vårdnad eller obevakat umgänge inte är bra för barnet.

Det är inte de våldsamma fäderna som måste visa att de numera har förändrats och är tillräckligt trygga för att komma ifråga för gemensam vårdnad.


Rättsliga tvister om barnen dök upp som ett nytt problem för våldsutsatta kvinnor i Sverige under 90-talet. På det sättet tycks situationen för våldsutsatta kvinnor faktiskt ha förvärrats under perioden – trots arbete för kvinnofrid.

 2002 tillsattes en kommitté om lagstiftningen om vårdnad boende och umgänge.

Det råder inget tvivel om att gemensam vårdnad i de allra flesta fallen borde vara utesluten när det förekommit våld. Det måste vara tryggt för barnet.

Föräldrarnas förmåga att samarbeta är grunden för gemensam vårdnad.

Om en förälders utsätter barnet eller den andra föräldern för våld, trakasserier eller annat är det i princip bäst för barnet att en föräldern inte får del i vårdnaden.


Idag vet vi att det finns oerhört stor problematik kopplat till vårdnadstvister och våld mot kvinnor och barn, även sexuellt våld. Det behöver uppmärksammas mycket mer, liksom användande av PAS, ett kvasibegrepp myntat av en pedofil, som tyvärr används i resonemanget i rätten av okunniga och strukturellt könsdiskriminerande domare som låter sig styr av mannens köpta advokater.


 Om porrens bild av hustrumisshandel

Playboy gav år 2000 ut ett nr i Rumänien med en artikel som hette:

How to Beat Your Wife….without leaving Prints.

Hur du misshandlar din fru utan att det syns.


Det säger en del om den kvinnosyn som finns i herr-världen och vilka de vill vända sig till.


Porren är full med uppläxningar, upp-pisknigar, , våldtagna fruar, tvingade fruar, hur du gör din fru till en hora, hur du bestraffas din horaktiga fru, hur du får din fru att hora åt dig..osv.

Med en kvinnosyn som uppmuntrar till våld och förnedring av kvinnor. Det är bara klicka två steg bort så hittas det, fru-temat är oerhört väl exploaterat, men all förnedringsporr av kvinnor, fruar eller ej, drabbar förståss alla, kvinnor, tonåringar, barn.


Normers betydelse

I Guatemala

är våld inom äktenskapet och sexuellt ofredande  ett extrem utbrett problem. Om morden är det yttersta uttrycket för det onda som drabbar kvinnorna, faller de dessutom offer för ett sexistiskt våld, som är mera vardagligt, våld i relationer, sexuellt ofredande på arbetsplatser och på allmänna transportmedel. En misshandlad kvinna kan endast göra en polisanmälan om hennes skador är synligt i 10 dagar. Och sexuellt umgänge straffas med småflickor endast om det kan bevisas att den lilla flickan inte provocerat sin angripare. Av de 590 mord som begicks under 2005 har inte ett enda fall slutförts och gm åtalats.


I El salvador

drabbas 82% av kvinnorna i el Salvador  av våld i nära relationer. Idag hittar man dagligen liket av en kvinna. Det könsrelaterade våldet är inte längre ett begrepp, det har blivit standard. Större delen av kvinnomorden orsakas av kvinnohat.

Kvinnan betraktas fortfarande som underlägsen mannen. De som klarar att försörja sig utan man och  har ett arbete, betraktas med ogillande. Alla mord innebär ett budskap till kvinnorna.

Det är ett djupt liggande samhällsproblem och de flesta angriparna tillhör offrets nära omgivning


I Mexico

i gränsstaden Ciudad juarez, utsätts varannan kvinna för övergrepp. Räknar med att 300.000 av en befolkning på 1,5 mij utsätts årligen. Våldet i hemmet har vuxit till sådana proportioner att det är ett enormt problem och den förhärskande machokulturen är extremt framträdande och kvinnans värde lågt.


Gemensamt mellan dessa länder som har samma problematik; Mexico,  Guatemala, och El Salvador,  är att angriparna och mördarna undkommer straff.


De här skrämmande exemplen visar tydligt att det handlar om normer och att ett macho-beteende, att kvinnan ses som en lägre stående varelse,  främjar våld mot kvinnor.


Till sist om näthatet mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor måste alltså undersökas från förövarnas bakgrund och värderingar. Vilka sammanhang de ansluter sig till, vilka texter de läser, vilka de söker stöd hos i sin rätt att rättfärdiga sit våldsutövande och sitt förtryck.


Man ska inte ta det näthat som finns numera utbrett mot kvinnor på det överslätande sätt som media och andra gör.

 Det måste synliggöras ordentligt, och belysas.

 Mäns våld mot kvinnor är ett alldeles för utbrett problem för att man ska låta det utbredda kvinnohatet passera. När man öppet hyllar de som förespråkar våld mot kvinnor så är det inte längre något kan förbigås av våra beslutsfattare.


.

.

*****

De flesta uppgifterna i inlägget kommer från Kvinnornas Svarta Bok  och från Övergrepp.

Men även från annat håll.

 
ANNONS
 
Ingen bild

christiankp@nyms.net

25 november 2011 17:39

Det är intressanta siffror. Om 20 % av alla våldsbrott mot kvinnor anmäls och det anmäls 26900 brott per år så motsvarar det att det ser 135000 våldsbrott mot kvinnor varje år, vilket motsvarar att varje kvinna i genomsnitt misshandlas 3 ggr i sitt liv.
Därtill kommer ju så våldtäkt och andra kränkningar som det utsätts för av män.
Hur skall vi hantera det? Eftersom våldet är så utbredd kan vi säkert utgå ifrån att ett flertal män gör sig skyldiga till våld mot kvinnor.
Det kanske är så att rättssystemet inte kan hantera detta och hur gör vi då?

shedlight

25 november 2011 22:06

Man måste nog arbeta på ett flertal nivåer.

Det har skapats en kultur i media att man inte skriver om strukturellt våld.
Både av rädsla för effekter från olika maktsfärer och för att det inte finns det intresset just nu.
Det måste debatteras om det är så att media inte vågar, för media är betydelsefulla för att skapa normer och debatt.

Ekonomin är en fråga för sig.
De som behöver mest hjälp är oftast de med knappast resurser, både medialt,samhälleligt och indviduellt.

Domstolarna är ett jätteproblem.
Faktiskt större än vad man först riktigt vill inse.
Man vill ju tro att vi lever i en rättstat.

Det smärtar att märka att vi inte gör det.

Och då spelar det alltså inte någon roll vilka fantastiska lagar vi stiftar.
De tillämpas inte i praktiken.

Jag har inget svar på den frågan.
Tyvärr är jag ganska pessimistisk.

Men det första steget är att inse just att rättstaten inte fungerar för alla.

Andra steget återstår..

 
Ingen bild

noboytoy

26 november 2011 09:11

Fantastiskt inlägg, Shedlight!
Tack för all denna info!

shedlight

26 november 2011 11:30

:)

 
Ingen bild

Tittarstorm

26 november 2011 12:15

Råkade se filmen " The Insider" sent igår kväll/natt. Jag har inte sett den tidigare trots att den visats förr, den bygger på en autentisk historia och var till viss del en ögonöppnare för mig. Jag har nog varit lite naiv när det gällt media och deras intresse för rapportering som kan vara ogynnsam för vissa.
I filmen kunde man se hur privatägd media utpressades och manipulerades att inte visa hur andra privata ekonomiska intressen agerade. Vi vet alla att demokratiska principer upphör att gälla så snart man kliver innanför dörrarna till ett privatägt företag, kritiker tystas och oskadliggörs, anställdas yttrandefrihet avtalas bort. Med fackets goda minne.

Jag har varit så naiv att jag trott på en oberoende media i Sverige med vår demokratiska tradition. Nu när vi i princip inte har någon sådan media kvar så blir vi givetvis styrda på ett helt annat sätt via den rapportering som tillåts och önskas av ekonomiska intressen, och där ingår naturligtvis vår regering som har ett nära samarbete med varandra.
Inte konstigt att valrapporteringen sett ut som det gjort, hur nyheter om socialdemokraterna och andra partier på vänsterkanten vinklas eller helt uteblir. Media ingår numera i kapitalet och agerar därefter.
Inte heller konstigt att rapporteringen är konservativ och kvinnofientlig, det ligger i maktens och politikens intressen att hålla kvinnor kvar i förtryck och göra dem lätthanterliga. Därmed inte sagt att även en del män kan förtryckas politiskt och medialt, men i ett könsperspektiv är det kvinnorna som alltid sitter med Svarte Petter på handen.

Så läge media är en rent affärsdrivande verksamhet kan vi inte tro eller lita på den, inte förvänta oss att den ska intressera sig för oss. Möjligen kan vi hitta enskilda journalister som vågar sticka ut hakan, ta risker och som har ambitioner att avslöja korruptionen någon enstaka gång, men med det överskott på journalister som finns är det nog ytterst få som vågar gå emot sina ägare.

Förtrycket av kvinnor och våldet de utsätts för säljer inte och har inte något allmänintresse, män värjer sig och väljer att inte se och inte tro på uppgifterna om hur utbrett våldet är och vilka olika uttryck det tar sig och därmed riskerar läsekretsen att minska. Våldet mot kvinnor blir därmed ett särintresse som i princip ingen har intresse av eller mod nog att belysa.

Nu är jag om möjligt ännu mindre benägen att ta medias rapportering på allvar!
Ska iaf ut på nätet och se om jag kan hitta någon rapportering om manifestationer från gårdagen.

shedlight

26 november 2011 13:27

Du har helt rätt!
Vill man förstå, tolka, och se en mer med verkligheten överensstämmande bild får man skaffa sig infon själv.

Svenska media är ett oerhört maktkoncentrat.
Alla känner alla; i styrelserummen, på redaktionerna, på privata tillställningar.

Vi är mycket värre än något annat västland.

Sverige är en medial ankdam.

Och då borde Public Service vara än viktigare, men i verkligheten blir det tvärtom. Program som tex Studio Ett och UG är också är mer eller mindre styrda av densamma maktkoncentrat och upprepar samma bild på olika sätt.

Det du skriver i din kommentar är egentligen en sorts sammanfattning av innehållet i den alldeles strålande boken:
MEDIATAN av M-P Boethius.

Läser man den, förstår man allt om svensk media och varför just de så mycket sämre än andra länders media.

Återkom gärna med mer info om/när du hittar den och om du vill!

 
Ingen bild

Utred rättsväsendet NU

7 december 2011 21:51

Om man inser vilken betydelse som våldet spelar idag, då kvinnor inte länge kan kontrolleras och förtryckas genom att inte få utbilda sig, inte få arbeta, inte få en egen inkomst utan görs ekonomiskt beroende av mannen osv då inser man nog också varför rättsutvecklingen inom området mäns våld mot kvinnor ser ut som den gör, särskilt med tanke på domarkåren och de normer och värderingar som råder bland dessa.

Våldet spelar en betydligt större roll idag än tidigare då det gäller att förtrycka kvinnor. Förr kunde kvinnor förtryckas på många fler sätt.

Kvinnor hade inte rösträtt, kvinnor fick inte utbilda sig, kvinnor fick inte arbeta, kvinnor fick inte tillgång till vissa yrken, kvinnors lägre lön var lagstadgad, mannen hade en laglig rätt att slå hustrun, mannen hade en rätt att våldta kvinnan inom äktenskapet eftersom ingen lag skyddade kvinnan från våldtäkt trots att det är i en nära relation som de flesta våldtäkter begås osv osv.

Eftersom kvinnor idag har en laglig rätt till utbildning och förvärvsarbete samt lika lön (i teori men inte lika lön i praktiken), fortsätter en del män att kontrollera kvinnors ekonomi samt utövar även våld genom att kontrollera kvinnans ekonomi som en del av att förtrycket av kvinnor.

Vi har en lagstiftning som förbjuder våld mot kvinnor (dvs en teori) men vi har en rättstillämpning (dvs en praktik) som i högsta grad tillåter och legitimerar mäns våld mot kvinnor.

I våra domstolar finns alldeles för många domare som köper sex, misshandlar kvinnor, har barnpornografi i datorn som sedan också i sin rättstillämpning är kvinnofientliga samt dömer till andra våldsamma och kvinnoföraktande mäns fördel.

Dessa domare har inte enbart osunda värderingar och attityder, de har också ingen som helst kunskap eller kompetens inom området. De visar sig inte heller villiga att ta till sig all den kompetens och kunskap som finns idag i form av forskning inom området.

Det enda som dessa domare visar är att de har ett kvinnoförakt samt att de legitimerar och upprätthåller mäns våld mot kvinnor samt mäns överordning.

Rättstillämpningen blir inte bättre än dess jurister och deras värderingar och attityder.

Det spelar ingen roll att lagstiftaren har andra värderingar och attityder, så länge som domarnas egna värderingar, attityder, fördomar, föreställningar, okunskap och bristande kompetens har tolkningsföreträde framför lagstiftningen samt att våra politiker och andra makthavare tillåter dessa domare ett fritt handlingsutrymme samt tolkningsföreträde.

shedlight

7 december 2011 22:14

Tack för din genomlysande kommentar!

Diskrepansen mellan lagstiftarens intentioner och den dömande maktens tillämpning är skrämmande.
Ju mer man läser domar, artiklar och litteratur, desto mer förfärad blir man.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av shedlight - 21 januari 2017 10:32

  Även i år beslutade länstyrerelserna om licensjakt på varg utan någon egentligt grundlig analys och reflektion om varför. Överklagande av naturorganisationer till högsta juridiska instans ledde inte till någon förändring trots att domstolar int...

Av shedlight - 11 augusti 2016 21:55

Idag nås vi av nyheten att Ecuadors ambassad tillåter att Assange förhörs om våldtäktsmisstankarna som funnits sedan 2010.    Men varför glömmer media bort vad som har hänt under dessa år? Hur Assange har utryckt sig? Hur en åklagare som inte ens...

Av shedlight - 22 juli 2016 10:49

Idag är det fem år sedan Anders Behring Breivik utförde sina välplanerade och fruktansvärda terrordåd.   Trots att det är en händelse som omtalats mycket i både Norge och Sverige så tycks den kontext som Breivik verkade i, inte ha analyseras. Han...

Av shedlight - 30 juli 2015 13:55

Den fasansfulla historien om lejonhannen Cecils död i Zimbabwe rullar nu över världen. Han sköts  med pilbåge och föst efter 40 TIMMAR efterföljande  sköts han ihäl med skjutvapen. Ett mer utstuderat djurplågeri är svårt att föreställa sig. Den nöjes...

Av shedlight - 27 juni 2015 11:43

Tänkte faktiskt försöka blogga lite i sommar men jag tänkte börja med en att reprisera ett tidigare inlägg och förändra det lite - från att handla om SD till att handla om SD-anhängare. Det är precis lika aktuellt idag som när det publicerades mars 2...

Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se